Sąd ds. Domen

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora dr. hab. Janusza Barty

Od 2003 roku Arbitra Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Wybitnego specjalisty z dziedziny prawa własności intelektualnej.

Prof. dr hab. Janusz Barta od 1972 r. pracował w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, a w latach 1991–2012 wspólnie z prof. dr hab. Ryszardem Markiewiczem, kierował Instytutem, który został później przekształcony w Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor to autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym: monografii, komentarzy do ustaw, podręczników. Swoją ogromną wiedzą dzielił się z licznym gronem przedstawicieli środowiska prawniczego.

Żegnamy Pana Profesora z żalem i zapewnieniem pamięci o Nim.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT


UWAGA!

Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 13 marca 2020 roku

W związku z aktualną sytuacją (pandemia), zarządzam w terminie od dnia 16 marca 2020 do odwołania

składanie wniosków przedprocesowych w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl


Od 1 stycznia 2020 obowiązuje zmiana w wysokości opłaty kancelaryjnej w postępowaniu

arbitrażowym

400 złotych + VAT= 492 złotych


Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Wiadomości

VI SEMINARIUM SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT