1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania lub osób kontaktowych Członków Izby / osoby fizyczne będące Członkami Izby
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania lub osób kontaktowych podmiotów ubiegających się o członkostwo w PIIT/ osób fizycznych ubiegających się o członkostwo w PIIT
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów PIIT – osób kontaktowych
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o Patronat Honorowy PIIT
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które zapisały się do Newslettera PIIT
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z PIIT. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania lub  osób kontaktowych Członków Izby / osób fizycznych będącymi Członkami Izby

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś Członkiem Izby lub osobą upoważnioną do reprezentowania Członka Izby.

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania Członka Izby, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić reprezentowanemu przez Ciebie podmiotowi wykonywanie praw i obowiązków jako Członka Izby w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu naszej działalności statutowej jako izby gospodarczej.

Jeżeli jesteś osobą kontaktową Członka Izby, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się Członkiem Izby, dla którego jesteś osobą kontaktową, w bieżących sprawach. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu naszej działalności statutowej jako izby gospodarczej.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną będącą Członkiem Izby, to przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci wykonywanie swoich praw i obowiązków jako Członka Izby w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu naszej działalności statutowej jako izby gospodarczej.

 1. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Członka Izby, którego reprezentujesz w Izbie lub dla którego jesteś osobą kontaktową. 

Od Członka Izby, którego reprezentujesz lub dla którego jesteś osobą kontaktową otrzymujemy dane takie jak Twoje: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania Członka Izby to dodatkowo otrzymujemy od niego informację o Twojej funkcji w jego strukturze, adresie miejsca pracy.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych osób fizycznych będącymi Członkami Izby 

Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres Twojego Członkostwa w Izbie, a w przypadku ustania Twojego Członkostwa w Izbie przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały Rady Izby o wykluczeniu Cię z Członkostwa Izbie lub w przypadku odwołania od uchwały Rady Izby – przez okres 5 lat od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o wykluczeniu Cię, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Członków Izby/ osób kontaktowych Członków Izb

Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres Członkostwa reprezentowanego przez Ciebie podmiotu w Izbie, a w przypadku jego ustania – przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały Rady Izby o wykluczeniu z Członkostwa Izbie lub w przypadku złożenia przez podmiot odwołania od uchwały Rady Izby – przez okres 5 lat od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o wykluczeniu reprezentowanego przez Ciebie podmiotu z Izby, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jeżeli w trakcie Członkostwa podmiotu, który reprezentujesz w Izbie, odwoła on Twoje upoważnienie do reprezentowania go w Izbie lub przestanie Cię wskazywać jako swoją osobę kontaktową,  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy o poinformowaniu Izby przez Członka PIIT o zmianie, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania  lub osób kontaktowych podmiotów ubiegających się o członkostwo w PIIT/ osób fizycznych ubiegających się o członkostwo w PIIT

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz w Izbie lub dla którego jesteś wskazany jako osoba kontaktowa. 

Od podmiotu ubiegającego się o Członkostwo w Izbie, którego reprezentujesz lub dla którego jesteś osobą kontaktową otrzymujemy dane takie jak Twoje: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Jeżeli jesteś osobą upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o Członkostwo w Izbie to dodatkowo otrzymujemy od niego informację o Twojej funkcja w jego strukturze, adresie miejsca pracy.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze wskazaniem Ciebie przez podmiot ubiegający się o Cczłonkostwo w Izbie w Deklaracji Członkowskiej jako osoby kontaktowej lub osoby upoważnionej do reprezentowania go.

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o Członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub jesteś jego osobą kontaktową, to przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia wniosku podmiotu, który reprezentujesz o Członkostwo w Izbie, w tym kontaktu z Tobą w tej sprawie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości podjęcia decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu Członkostwa podmiotom, które chcą dołączyć do Izby, w związku z prowadzoną przez nas działalnością statutową

Jeżeli jesteś osobą fizyczną ubiegającą się o Członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, to przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia Twojego wniosku o Członkostwo w Izbie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości podjęcia decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu Członkostwa osobom, które chcą dołączyć do Izby, w związku z prowadzoną przez nas działalnością statutową

 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych osób fizycznych ubiegających się o członkostwo w PIIT

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu Cię jako Członka Izby, Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres Twojego Członkostwa w Izbie, a w przypadku ustania Twojego Członkostwa w Izbie przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały Rady Izby o wykluczeniu Cię z Członkostwa Izbie lub w przypadku odwołania od uchwały Rady Izby – przez okres 5 lat od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o wykluczeniu Cię z Izby, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W przypadku podjęcia decyzji przez o nieprzyjęciu Cię do Izby, Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres  1 roku od dnia podjęcia uchwały Rady Izby w tej sprawie lub – w przypadku złożenia przez Ciebie odwołania od uchwały Rady – przez okres 1 roku od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o nieprzyjęciu Cię do Izby, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów ubiegających się o członkostwo w PIIT/ osób kontaktowych podmiotów ubiegających się o członkostwo w PIIT

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu do Izby podmiotu, który reprezentujesz/ dla którego jesteś osobą kontaktową, Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres Członkostwa podmiotu w Izbie, a w przypadku jego ustania – przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały Rady Izby o wykluczeniu Cię z Członkostwa Izbie lub w przypadku złożenia przez Ciebie odwołania od uchwały Rady Izby – przez okres 5 lat od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o wykluczeniu reprezentowanego przez Ciebie podmiotu z Izby, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jeżeli w trakcie Członkostwa podmiotu, który reprezentujesz, odwoła on Twoje upoważnienie do reprezentowania go przez Ciebie w Izbie, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wniesiesz skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

W przypadku podjęcia decyzji przez Radę Izby o nieprzyjęciu do Izby podmiotu, który reprezentujesz / dla którego jesteś osobą kontaktową, Twoje dane osobowe zawarte w Deklaracji Członkostwa będą przetwarzane przez okres  1 roku od dnia podjęcia uchwały Rady Izby w tej sprawie lub – w przypadku odwołania od uchwały Rady – przez okres 1 roku od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Członków PIIT ostatecznej decyzji o nieprzyjęciu reprezentowanego przez Ciebie podmiotu do Izby, chyba że wcześniej złożysz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów (partnerów) PIIT – osób kontaktowych

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta.

W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

4. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. 

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o Patronat Honorowy PIIT

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wystąpiłeś/-łaś o  uzyskanie Patronatu Honorowego PIIT dla organizowanego przez Ciebie wydarzenia lub jesteś osobą kontaktową organizacji, która chce uzyskać Patronat Honorowy PIIT dla swojej inicjatywy.

W związku z tym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu Patronatu Honorowego PIIT. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości rozpatrywania wniosków o udzielenie Patronatu Honorowego PIIT.

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia przekazania Ci informacji o przyznaniu lub nieprzyznaniu Patronatu PIIT dla Twojego wydarzenia/ wydarzenia organizacji, którą reprezentujesz, chyba że wcześniej wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Na potrzeby wysyłania Ci Newslettera PIIT korzystamy z usługi „MailChimp”, przy pomocy której można między innymi organizować wysyłkę wiadomości drogą elektroniczną. W związku z tym  będziemy przekazywać Twoje dane osobow do  dostawcy „MailChimp” – Rocket Science Group, LLC (Stany Zjednoczone).

Podstawą prawną takiego przekazu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są Standardowe Klauzule Umowne, które zawarliśmy z Rocket Science Group, LLC.. Jeżeli chcesz uzyskać kopie standardowych klauzul umownych zawartych między nami a Rocket Science Group, LLC,  skontaktuj się z nami. Wzorcowe Standardowe Klauzule Umowne, które Rocket Science Group, LLC zawiera z podmiotami korzystającymi z jej usług dostępne są tutaj: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#6._International_Transfers

Więcej informacji  na temat środków podejmowanych przez MailChimp w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z przechowywaniem ich na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które zapisały się do Newslettera PIIT

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ zapisałeś/-łaś się do Newslettera PIIT

W związku z tym, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci Newsletter PIIT na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości informowania Cię o wydarzeniach oraz działalności Izby.

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać Newsletter PIIT).

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z PIIT. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które nie są pracownikami/współpracownikami kontrahentów PIIT lub Członków PIIT i kontaktują sią z Izbą w jakiejkolwiek sprawie telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy.

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • kontaktować sią z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej;
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relacją biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy sią z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego).

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, dalej „my” lub „Izba”.  Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 – listownie na adres:  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;

– przez e-mail: biuro@piit.org.pl 

– telefonicznie: +48 785 500 949

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w tym publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: „BIP”) prowadzonej przez nas w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, dalej u.d.i.p.). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

 1. Okres przechowywania danych

Jeżeli pełnisz określoną funkcji lub stanowisko, które wymaga upublicznienia Twoich danych osobowych w BIP,  to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w BIP do zakończenia pełnienia przez Ciebie takiej funkcji lub stanowiska.

Jeżeli Twoje dane osobowe zostały zamieszczone w metadanych zgodnie z art. 8 ust. 6 u.d.i.p. na stronie podmiotowej BIP, ponieważ jesteś uprawniony do wprowadzania zmian w BIP, to będą one przetwarzane na stronie BIP od dnia umieszczenia danej informacji lub dokumentu do dnia usunięcia tej informacji lub dokumentu ze strony BIP lub zakończenia funkcjonowania danej strony podmiotowej BIP.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom, którzy będą wspierać nas w obsłudze technicznej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Ponadto Twoje dane osobowe będę dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę podmiotową BIP prowadzoną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.