Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Spis treści

 1. Status prawny
 2. Organizacja i osoby reprezentujące
 • Statut
 • Zgromadzenie Członków
 • Rada Izby
 • Zarząd Izby
 • Sąd Koleżeński
 • Komisja Rewizyjna
 1. Przedmiot działalności i kompetencje
 2. Komitety
 3. Eksperci
 4. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
 5. Kontakt
 6. Redakcja

 1. Status prawny Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (oficjalny skrót PIIT) działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i „jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych”.

 2. Organizacja i osoby reprezentujące

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwana dalej Izbą jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz.195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.3. Izba zrzesza podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z rynkiem informatycznym, teleinformatycznym
  i telekomunikacyjnym. 4. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jej działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

  Zgromadzenie Członków, zwane w Statucie Zgromadzeniem, jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

  Rady Izby:


  Skład Rady PIIT w kadencji 2023-2026
  Andrzej Abramczuk, Netia – Przewodniczący
  Artur Wiza, Asseco Poland S.A. – Wiceprzewodniczący
  Jacek Łęgiewicz, Samsung – Wiceprzewodniczący

  Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji:
  Marta Brzoza – Orange
  Sławomir Chabros– BizTech
  Marcin Grabarczyk – NASK-PIB
  Tomasz Hodakowski – Intel
  Agnieszka Jankowska – T-mobile
  Piotr Kaczmarek – Nokia
  Piotr Kuriata – Telor
  Dariusz Kwieciński – Fujitsu Technology
  Jarosław Ogorzałek – JMK Computerate
  Marcin Olender – Google
  Dariusz Opszała – ZETO Katowice
  Paweł Potakowski – Migam
  Paweł Sokołowski – SAS
  Maria Sołtan – IRS
  Krzysztof Sosnowski – Ericsson
  Borys Stokalski – RETHINK
  Jacek Szczepański – Atende
  Mirosław Śmiałek – Polkomtel
  Tomasz Wiertelak – Oktawave
  Teresa Wierzbowska – Cyfrowy Polsat
  Małgorzata Zakrzewska – P4

  Zarząd Izby

  Skład Zarządu PIIT w kadencji 2023-2026
  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  Andrzej Dulka

  Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  Marta Brzoza – Orange Polska
  Jacek Falkiewicz – Ericsson
  Wiesław Paluszyński – E-konsulting
  Olaf Krynicki – Samsung
  Mirosław Śmiałek – Polkomtel
  Xawery Konarski – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Teresa Wierzbowska – Cyfrowy Polsat

  Sąd Koleżeński

  Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2023-2026
  Piotr Biernacki – MGX Infoservice
  Robert Gutkowski – Premium Mobile
  Marek Kowalski – Mapako

  Komisja Rewizyjna

  Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2026

  Krzysztof Żuk – AD OMINIUM
  Beata Ostrowska – BROst
  Emilian Konarzewski – Audytel
  Dariusz Trzeciak – Sferia

 3. Przedmiot działalności i kompetencje

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji stanowi platformę firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki
  i modernizacji państwa. Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju:
  • Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.
  Cele PIIT:
  • Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej

  W ramach działalności stałej Izby realizujemy następujące zadania:
  • Opiniujemy akty prawne istotne z punktu widzenia firm teleinformatycznych Współtworzymy w konsultacjach i grupach roboczych warunki do uzgodnień sektorowych dotyczących wspólnych stanowisk oraz nowych inicjatyw branży (poprzez działalność komitetów, grup roboczych, animowanie prac członków nad konkretnymi zagadnieniami)Budujemy trwałe relacje z administracją publiczną, poprzez organizowanie spotkań oraz inicjowanie nowych, wspólnych projektów Reprezentujemy interesy polskich firm teleinformatycznych na poziomie europejskim, poprzez organizację DIGITALEUROPE

 4. Komitety

  W ramach Izby są organizowane Kluby i Komitety wokół spraw interesujących część Członków Izby. Korzystając z pomocy Zarządu
  i Biura Izby działają one samodzielnie realizując własne cele i zadania i mogą one korzystać również z własnych funduszy celowych.

  Telekomunikacja (GROT)
  SMART
  Nowoczesna Edukacja (KENT)
  FinTech
  GAIA-X
  Dane osobowe (KODO)
  Administracja Cyfrowa (KAC)
  Klimat i Środowisko (KoKiŚ)
  Komitet KWIRC
  Komitet Przełomowych Technologii (KPT)
  Zamówienia Publiczne (KZP)
  Procudenci Oprogramowania i programści (PPOIP)

 5. Eksperci Regulamin działalności ekspertów

 1. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

  Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych został powołany w 2002 r. do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl, ale pierwsze sprawy zaczął rozpatrywać w 2003 r. Stał się szybko liderem w tej dziedzinie i bardzo ważną instytucją dla „polskiego” internetu, z imponującymi statystykami obejmującymi blisko 1,5 tysiąca spraw w tej specyficznej dziedzinie.

 2. Kontakt Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa
  02-305 Warszawa
  Tel.: 22 628 22 60; +48 785 500 949
  e-mail: biuro@piit.org.pl

  REGON: 010220521
  NIP: 526-12-89-338
  Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
  65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
  KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XII Wydział Gospodarczy

  Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl

 3. Redakcja

Stronę BIP redaguje: Marcin Hołownia
e-mail: marcin.holownia@piit.org.pl
Wytwarzających/Odpowiadający: Marcin Hołownia, marcin.holownia@piit.org.pl
Udostępniający: Marcin Hołownia
Data utworzenia: 27.12.2018
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2024