Arbitraż

Ważne informacje

Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, powód powinien powiadomić biuro sądu o zamiarze wszczęcia takiego postępowania na piśmie:
pocztą elektroniczną: arbitraz@piit.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136, Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania powinna zawierać dane stron sporu oraz nazwy spornych domen. Dane stron obejmują: imię i nazwisko lub nazwa, adres pocztowy z kodem, adres poczty elektronicznej, telefon oraz faks. Informacje te można znaleźć w bazie WHOIS.

Jeżeli abonentem nazwy domeny jest osoba fizyczna, jej dane są zastrzeżone i nie zostaną wyświetlone. W celu uzyskania danych takiego abonenta należy u administratora danych (NASK lub inny provider) złożyć Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (RTF).

W odpowiedzi na informację o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego biuro sądu przesyła stronom do podpisania klauzule arbitrażowe (Wniosek przedprocesowy – wzór).

Jeżeli abonent nazwy domeny nie podpisze klauzuli arbitrażowej, wtedy mają wobec niego zastosowanie punkty 22 i 23 Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK, dotyczące rozstrzygania sporów.

Jeżeli obie strony podpiszą klauzulę arbitrażową – wyrażą zgodę na rozstrzygniecie sporu przez tutejszy sąd polubowny na podstawie postanowień niniejszego sądu, powód składa opłacony pozew ( Wykaz opłat – PDFWzór pozwu – PDF) wraz z kopią dla pozwanego. Biuro sądu przesyła pozwanemu kopię pozwu. Pozwany powinien w terminie 7 dni udzielić odpowiedzi na pozew (Wzór odpowiedzi na pozew – PDF).

Jednocześnie strony wspólnie wybierają arbitra z listy arbitrów, któremu biuro sądu przekazuje akta sprawy do rozstrzygnięcia.

Jeżeli pozwany nie udzieli odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, arbiter wyda wyrok po wszechstronnym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy.

Arbiter wydaje wyrok w terminie około 30 dni od daty przyjęcia danej sprawy.

W każdym momencie postępowania arbitrażowego strony mogą zawrzeć ugodę przed arbitrem. Po zawarciu ugody arbiter wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.