Mediacje

Ważne informacje

Postępowanie mediacyjne jest obok postępowania arbitrażowego jednym ze sposobów rozstrzygania sporów przed tutejszym sądem polubownym. Postępowanie to ma na celu zawarcie przez strony ugody.

Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie opłaconego wniosku w biurze sądu. Wnioski można przesyłać:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 136, Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa

Po otrzymaniu spełniającego wymogi formalne i opłaconego przez wnioskodawcę (opłata wstępna: 500 złotych) wniosku biuro sądu przesyła abonentowi nazwy domeny propozycję przystąpienia do mediacji.

Odmowa przystąpienia do mediacji lub brak odpowiedzi abonenta nazwy domeny w terminie 7 dni skutkuje umorzeniem mediacji.

Abonent, który wyrazi zgodę na przystąpienie do mediacji obowiązany jest uiścić opłatę ostateczną: 1000 złotych. W tym przypadku opłatę ostateczną wnosi również wnioskodawca. Opłata wstępna jest zaliczana na poczet opłaty ostatecznej, tak, że w przypadku wnioskodawcy opłata ostateczna wynosi 500 złotych. Zatem mediacja kosztuje obie strony po 1000 złotych.

Uiszczenie przez strony opłat ostatecznych stanowi warunek prowadzenia mediacji.

Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez wyznaczonego przez sąd Mediatora, który kontaktuje się z każdą ze stron, ewentualnie prowadzi spotkanie ze każdą ze stron oddzielnie albo łącznie, w zależności od woli stron.

Mediator może zaproponować stronom tekst porozumienia uwzględniając treść norm prawnych oraz usprawiedliwione interesy stron. Porozumienie to podpisują strony oraz Mediator. Porozumienie wiąże strony i zostaje przekazane NASK do wykonania.

Zakończenie mediacji brakiem porozumienia nie zamyka możliwości dochodzenia praw na drodze arbitrażu.

Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się w terminie około 10 dni od daty złożenia wniosku o jego przeprowadzenie.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące procedury postępowania mediacyjnego należy kierować do biura sądu: arbitraz@piit.org.pl.

Lista mediatorów