Do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z ogłoszonymi konsultacjami, Izba złożyła Uwagi do projektu rozporządzenia ws. dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Przedstawione przez PIIT propozycje zapisów dot. m.in. §9. punkt 3), §18 oraz zgłoszenie uwag ogólnych.

Uwagi proj. rozp. dziennik budowy i system EDB