Zmiana w wykazie opłat Sądu Polubownego od 1 stycznia 2023 roku

WYKAZ OPŁAT

(Wszystkie kwoty podano w złotych polskich)

Opłata kancelaryjna w postępowaniu arbitrażowym

400 złotych + 23% VAT = 492 złotych

Wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez jednego Arbitra

5.000 złotych + 23% VAT = 6150 złotych

Wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez skład trzech Arbitrów

10.000 złotych + 23% VAT = 12 300 złotych

Opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego

500 złotych + 23% VAT = 615 złotych

Opłata ostateczna za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

1000 złotych + 23% VAT = 1230 złotych

Uwaga:

Opłaty należy wpłacać na numer konta: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie  

65 1240 6175 1111 0000 4573 4520

Załączniki