Dołącz do nas

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@piit.org.pl

W przypadku zainteresowania członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu od nas wypełnionego formularza przedstawiciel Izby odezwie się do Państwa w celu omówienia dalszej współpracy.


Zapisy do Izby

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej Członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm(więcej informacji o firmach znajduje się w Członkowie), reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Krok po kroku
 1. Zapoznanie się ze statutem PIIT,
 2. Wypełnienie postanowień Regulaminu przyjęć członków do Izby,
 3. Złożenie deklaracji przystąpienia, wraz z rekomendacjami dwóch Członków Izby,
 4. Przyjęcie firmy do Izby uchwałą Rady Izby,
 5. Wpłata wpisowego i składki przez firmę do Izby (wysokość i rodzaje składki oraz sposób wpłacania jest uchwalana raz do roku przez Zgromadzenie Członków PIIT).
Pliki do pobrania znajdują się w załącznikach.

Uwaga:

Na potrzeby PIIT została opracowana przez kancelarie opinia "dot. zasad dokumentowania składek członkowskich"

„W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku organizacji członkowskich składki nie są zapłatą za żadną z powyższych czynności. Na dodatek pobieranie składek nie stanowi działalności gospodarczej, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Skoro więc pobór składek nie następuje w ramach działalności gospodarczej, to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji nie ma obowiązku fakturowania otrzymanych składek. Stąd też zamiast faktur powinny być wystawiane noty księgowe, będące wystarczającym dokumentem w omawianym przypadku. Nota nie byłaby wystarczającym dokumentem, gdybyśmy mieli do czynienia z czynnością podlegającą VAT - w takim wypadku konieczna byłaby faktura, nawet jeśli dana czynność byłaby z VAT zwolniona.".

PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, wobec czego składki można zaliczać do kosztów uzyskania na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - zaliczenie do kosztów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.


Klauzula RODO dotycząca deklaracji członkowskiej

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) niniejszym przekazuję:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, aleje Jerozolimskie 135, Eurocentrum Alfa, 02-305 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działalności statutowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
 1. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) niezależnie od podstawy prawnej ich współpracy z Administratorem,
 2. banki oraz instytucje finansowe w zakresie koniecznym dla celów przetwarzania danych osobowych,
 3. organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane.

Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie zawieranych umów i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie członkostwa w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Sprzeciw możesz zgłosić na adres wskazany w punkcie 1 lub za pomocą adresu e-mail rodo@piit.org.pl
 5. Niezależnie przysługuje Pani/Panu uprawnienia do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.