Rada Izby Rada Izby

PIIT: Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019

28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019. Rada w wyborach tajnych na wniosek Prezesa Izby dokonała wyboru nowego Zarządu:

Sylwia Bilska
Marek Borzestowski
Marta Brzoza - Orange Polska
Xawery Konarski -Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Wiesław Paluszyński - E-Konsulting
Mirosław Śmiałek - Polkomtel
Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat


Wybrano Radę Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT:
Tomasz Kulisiewicz
Konrad Marzęcki
Ireneusz Matusiak
Anna Piechocka
Artur Piechocki

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

10 lutego 2017 - siedziba Polkomtel w Warszawie

10 lutego 2017 roku gościnnie w siedzibie Polkomtel w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby, któremu przewodniczył Andrzej Abramczuk – Wiceprzewodniczący Rady PIIT.

Rada Izby przyjęła w poczet Członków nową Firmę: IDC Polska Sp. z o.o.

Rada powołała 4 Ekspertów PIIT:

Mariusz Busiło - Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)
Jolanta Jaworska - Ekspert w obszarze edukacji i współpracy biznes/uczelnie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pomocy publicznej dla inwestorów
Marek Lipski - Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)
Robert Masiąg - Ekspert w obszarze inteligentnych sieci energetycznych i Smart Grid

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

16 grudnia 2016 r. - Klub Bankowca w Warszawie

16 grudnia 2016 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.
Rada Izby przyjęła w poczet Członków 4 nowe Firmy:
Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp.k.
Funtronic sp. z o.o.
Oppe sp. z o.o.
T-matic Systems SA

Rada powołała nowego Eksperta PIIT: Piotr Rutkowski – Ekspert w obszarze współpracy z sektorem energetycznym

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

14 września 2016 r. - Warszawa

14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.

Rada wysłuchała wystąpienia Ireneusza Piecucha – Prezesa Izby, który przedstawił zebranym podsumowanie najważniejszych działań Izby w okresie 3 miesięcy od Nadzwyczajnego Zgromadzenia, podczas którego został wybrany do pełnienia funkcji Prezesa Izby.

Rada przyjęła w poczet Członków 5 nowych Firm:
CompFort Meridian Polska SA
Force Systems SA
Jacek Kujawa „IK”
PwC Polska Sp. z o.o.
RED CLOVER Sp. z o.o.


PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

27 stycznia 2016 - Blue Tower w Warszawa

27 stycznia 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.

Na wstępie Przewodniczący Rady oraz Prezes Izby, podziękowali za dotychczasową aktywną pracę i działalność w ramach władz Izby Panom Pawłowi Czajkowskiemu oraz Jarosławowi Mojsiejukowi, wręczając dyplomy i „małe” Statuetki PIIT.

Rada zwołała na dzień 10 marca 2016 roku XXV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

28 października 2015 (CK Blue Tower)

28 października 2015 roku w CK Blue Tower odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.
Rada Izby przyjęła w poczet Członków 4 nowe Firmy:
APR System Sp. z o.o.
Kalasoft Sp. z o.o.
OPTeam SA
SIMPLE SA

Po prezentacjach działalności Firm oraz oficjalnym ich przyjęciu w poczet Członków Izby, Przewodniczący Rady oraz Marta Brzoza - Wiceprezes Izby, wręczyli Certyfikaty Członkowskie przedstawicielom nowoprzyjętych Firm.

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby w siedzibie T-Mobile

14 września 2015 roku na zaproszenie Zarządu T-Mobile odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.

Rada Izby przyjęła w poczet Członków nową Firmę:

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby w siedzibie Polkomtel

17 czerwca 2015 roku na zaproszenie Zarządu Polkomtel odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT.

Rada Izby przyjęła w poczet Członków nową Firmę:

PIIT: Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 12.kadencji 2015-2017

15 kwietnia 2015 roku, Warszawa

Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 12.kadencji 2015-2017, otworzył  Wacław Iszkowski - Prezes PIIT.

Następnie obrady poprowadził Pan Marek Maniecki – Członek Rady PIIT (senior).

Rada w wyborach tajnych wybrała:

 • Krzysztofa Króla (Asseco) na Przewodniczącego Rady
 • Andrzeja Abramczuka (Aero2) na Wiceprzewodniczącego Rady
 • Michała Jaworskiego (Microsoft) na Wiceprzewodniczącego Rady

oraz  nowy Zarząd PIIT:

 • Marek Bąkowski - Hewlett-Packard Polska
 • Marta Brzoza - Orange Polska
 • Wojciech Dziomdziora - DZP
 • Wiesław Paluszyński - E-Konsulting
 • Michał Rogalski - iTexa
 • Mirosław Śmiałek - Polkomtel
 • Teresa Wierzbowska - Redefine

PIIT: Relacja z Posiedzenia Rady w dniu 12 lutego 2015 roku

Klub Bankowca w Warszawie

12 lutego 2015 roku odbyło się ostatnie w kadencji 2013/2015 posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT oraz Ewa Wolniewicz-Warska – Wiceprzewodnicząca Rady PIIT. W posiedzeniu poza Członkami władz uczestniczyli również przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT oraz Przewodniczący Komitetów PIIT.

Rada Izby przyjęła w poczet Członków nowe Firmy:

Rada zwołała XXIV Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT na dzień 25 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Warszawie - Regent Warsaw Hotel.

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby w Klubie Bankowca

8 grudnia 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył  Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT. W posiedzeniu poza Członkami władz uczestniczyli również Eksperci PIIT, Przewodniczący Komitetów PIIT oraz Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT.

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby w siedzibie Polkomtel

23 września 2014 roku na zaproszenie Zarządu Polkomtel odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył  Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT. W posiedzeniu poza Członkami władz uczestniczyli również przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT, kandydat na Eksperta PIIT oraz Przewodniczący Komitetów PIIT.

Podczas posiedzenia Rada Izby przyjęła w poczet Członków Izby nowe Firmy:

oraz wpisała na Listę Ekspertów PIIT:

 • Tomasza Zalewskiego – Eksperta w  obszarze ochrony własności intelektualnej
 • Powołała nowy Komitet w Izbie – Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP), który będzie się zajmował tematyką e-identyfikacji, e-uwierzytelniania oraz nowoczesnymi usługami płatniczymi.

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby w Miasteczku Orange

22 maja 2014 roku na zaproszenie Orange w Ogrodach Innowacji Miasteczka Orange odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT. Podczas posiedzenia Rada Izby przyjęła w poczet Członków Izby nowe Firmy:

 • Comp SA
 • Gemalto Sp. z o.o
 • TP Teltech Sp. o.o.

Rada wpisała na Listę Ekspertów PIIT:

 • Prof. Jerzego Mikulskiego – Eksperta w w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów kolejowych
 • Tomasza Polichnowskiego - Ekspert w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych w zakresie ruchu drogowego.

Powołano nowy Komitet w Izbie - Komitet Elektronicznych Usług Mobilnych KEUM, który będzie się zajmował ochroną i rozwojem rynku elektronicznych usług mobilnych.

PIIT: Relacja z Posiedzenia Rady PIIT w dniu 23 stycznia 2014 roku

23 stycznia 2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył  Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT. W posiedzeniu uczestniczyli również  Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT, Eksperci oraz Przewodniczący Komitetów PIIT.

Podczas posiedzenia Rada Izby przyjęła w poczet Członków Izby nowe Firmy:

•    Librus  Sp. z o.o.
•    Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.


Rada zwołała XXIII Zgromadzenie Izby, które odbędzie się 19 marca 2014 roku  o godz. 12.00 w warszawskim hotelu Hyatt.

PIIT: Relacja z Posiedzenia Rady PIIT w dniu 6 grudnia 2013 roku

6 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT, które poprowadził Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT. Podczas posiedzenia Rada Izby przyjęła w poczet Członków Izby nowe Firmy:

Rada powołała także nowy Komitet „Inteligentne Systemy Transportowe” (ITS),który będzie się zajmował tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych: przede wszystkim drogowych i kolejowych oraz zmianami prawnymi, jakie są w tej dziedzinie niezbędne i stworzenie platformy współpracy firm członków Izby. W drugiej części posiedzenia odbyła się sesja merytoryczna i dyskusja z udziałem zaproszonych przedstawicieli firm-członków PIIT poświęcona analizie sytuacji na rynku informatycznym w sektorze publicznym.

Rada PIIT wybrała nowy Zarząd Izby w Kadencji 2013-2015

10 maja 2013 roku, Warszawa

10 maja 2013 roku podczas drugiego posiedzenia Rady Izby w kadencji 2013-2015 wybrano do Zarządu Izby następujące osoby:

 • Aleksander Frydrych – Projecta
  - Wiceprezes ds. operacyjnych

 • Marek Bąkowski – HP Polska
  - Wiceprezes
  ds. sprzętu teleinformatycznego

 • Marta Brzoza – TP
  - Wiceprezes ds.
  infrastruktury teleinformatycznej

 • Michał Jaworski – Microsoft
  - Wiceprezes
  ds. oprogramowania
     
 • Wiesław Paluszyński – E-Konsulting
  - Wiceprezes ds. doradztwa teleinformatycznego

 • Mirosław Śmiałek – „Grupa Polsat”
  - Wiceprezes ds.
  usług teleinformatycznych

 • Teresa Wierzbowska – Redefine
  - Wiceprezes
  ds. usług internetowych

Pracami Zarządu kieruje dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes PIIT wybrany podczas XXII Zgromadzenia Izby.

Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 11.kadencji 2013-2015

24 kwietnia 2013 roku, Warszawa

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 11.kadencji 2013-2015, które otworzył dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes PIIT. 

Następnie posiedzenie Rady prowadził Pan Marek Maniecki – Członek Rady PIIT (senior).

Na wstępie M. Maniecki oraz W. Iszkowski wreczyli małą statuetkę oraz dyplom z podziękowaniem Panu Pawłowi Wolszczakowi (Alcatel-Lucent) za pracę w Izbie w Radzie PIIT w latach 2007-2013.

W wyniku wyborów wybrano:

 • Krzysztofa Króla (Asseco) na Przewodniczącego Rady
 • Ewę Wolniewicz-Warską (COZP) na Wiceprzewodniczącą Rady


Podczas posiedzenia Rada Izby podjęła uchwałę Nr 235/2013 w sprawie przyjęcia firm w poczet Członków Izby

Relacja z Posiedzenia Rady PIIT w dniu 6 września 2013 roku

6 września 2013 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady PIIT w 11.kadencji 2013-2015. Posiedzenie poprowadził K. Król – Przewodniczący Rady PIIT.

Podczas posiedzenia Rada Izby przyjęła w poczet Członków Izby nowe Firmy:

oraz powołała nowych Ekspertów PIIT:

 • Olgierd Buchocki - Ekspert w zakresie „edukacji” 
 • Jakub Lewandowski - Ekspert w zakresie „prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych”
 • Jerzy Sadowski - Ekspert w zakresie „regulacji rynku telekomunikacyjnego”
 • Mikołaj Sowiński - Ekspert w zakresie „prawa autorskiego i pokrewnych w nowych technologiach, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji” 
 • Michał Tabor - Ekspert w zakresie „identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego”

PIIT: Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby

14 października 2011 roku, Warszawa

Kolejne posiedzenie Rady Izby, której przewodniczył Paweł Czajkowski – Przewodniczący Rady Izby, odbyło się 14 października 2011 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

W posiedzeniu uczestniczyli też przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT oraz kandydaci zgłoszeni na Ekspertów PIIT.

Podczas posiedzenia Rada Izby podjęła następujące uchwałę Nr 186/2011 w sprawie przyjęcia firm w poczet Członków Izby:
 

PIIT: Odbyło się posiedzenie Rady PIIT oraz XXI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

22 marca 2012 - Zamek Królewski w Warszawie

Kolejne posiedzenie Rady Izby, której przewodniczył Paweł Czajkowski - Przewodniczący Rady Izby, odbyło się 22 marca 2012 roku na Zamku Królewskim Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komitetów przy PIIT oraz przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT.

Rada Izby podjęła Uchwałę Nr 199/2012 o przyjęciu firm w poczet Członków Izby:


Podczas Zgromadzenia zapoznano się i przyjęto Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady PIIT w okresie od 17.03.2011-22.03.2012 .Zatwierdzono także Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PIIT w roku 2011.

W wyborach uzupełniających do Rady Izby zostali wybrani:

 • Wojciech Dziomdziora - TP
 • Tomasz Jordan Kruk - NASK
 • Ewa Wolniewicz-Warska - COIZ