XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

5 lutego 2018 roku Rada PIIT podjęła Uchwałę nr 369/2018  w sprawie zwołania XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Warszawie – Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79– Sala Bałtyk 1 (II piętro).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji Mandatowej.
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Stwierdzenie prawomocności  obrad.
7.Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Izby w okresie od 30.03.2017-20.03.2018.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 30.03.2017-20.03.2018.
9.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w okresie od 30.03.2017-20.03.2018.
10.Dyskusja na temat sprawozdań.
11.Zatwierdzenie Sprawozdań:
Zarządu i Rady PIIT
Komisji Rewizyjnej
Sądu Koleżeńskiego.
12.Wystąpienie Prezesa Izby.
13.Dyskusja o planowanych działaniach Izby w roku 2018.
14.Uchwalenie Strategii PIIT na lata 2018-2021.
15.Informacja o Budżecie Izby na rok 2018.
16.Uchwalenie zasad naliczania oraz wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2018.
17.Uchwalenie zmian w Statucie PIIT.
18.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu PIIT.
19.Uchwalenie zmian w Regulaminie Przyjęć Członków do PIIT.
20.Przyjęcie uchwał i wniosków Zgromadzenia.
21.Sprawy różne.
22.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie swojej obecności

w Biurze PIIT Tel. (22) 628 2260, 628 2406,e-mail: biuro@piit.org.pl


Wykaz załączonych materiałów:

Uchwała Nr 369/2018  w sprawie zwołania XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Uchwała Nr 368/2018  w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu

Regulamin Obrad Zgromadzenie

Statut

Załączniki