Warsztat SRTCB: Współpraca biznesu w zakresie kompetencji z edukacją - jak powinno to wyglądać

Szanowni Państwo

Uprzejmie Państwa informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady.

Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Generalnym celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce, poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, działającej co najmniej do 31.12.2022 r.

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

W dniu 12 lutego b.r. z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

Powołana Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości.

Projekt, na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Generalnym efektem funkcjonowania Rady będzie wzmocnienie potencjału realizacyjnego branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa, co w konsekwencji wpłynie na wyższą konkurencyjność i wzmocnienie gospodarcze w tym zakresie.

Jednym z elementów funkcjonowania Rady jest cykl warsztatów merytorycznych.

Pierwszy warsztat, który odbył się w kwietniu br. dotyczył Ekosystemu Kompetencyjnego i potrzeb biznesu w kształceniu przyszłych kadr w kontekście Cyberbezpieczeństwa i Telekomunikacji. Podczas tego warsztatu wypracowana została lista 100 najbardziej potrzebnych kompetencji przez biznes TCB.

Drugi warsztat dotyczyć będzie Współpracy biznesu w zakresie kompetencji z edukacją  oraz pytania jak powinno to wyglądać? Jest on nadzorowany oraz współorganizowany przez K04 Komitet ds. edukacji, w tym szkolnictwa branżowego działający w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Warsztat odbędzie się 30 października 2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 online na platformie MS Teams.

Celem drugiego warsztatu będzie wskazanie obszarów współpracy między szkołami, uczelniami, a biznesem TCB. Podczas warsztatu wypracowane zostaną możliwe formy współpracy tj. praktyki, staże letnie uczniów i nauczycieli, szkolenia, edukacja kadry nauczającej konsultowanie czy współtworzenie programów nauczania podstaw programowych w kierunkach TCB. Jednym z głównych celów Sektorowej Rady jest pokazanie potrzeby współpracy biznesu z edukacją. Taka współpraca ma na celu dialog między biznesem (zatrudniającymi przyszłe kadry), a instytucjami edukacyjnymi (kształcącymi przyszłe kadry).
Dla wszystkich interesariuszy projektu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców to wartość dodana przyczyniająca się do uzyskiwania korzyści w ramach prowadzonej przez nich działalności. Dopracowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców może być osiągnięte tylko poprzez współpracę oraz obustronne wsparcie.
Do udziału w warsztacie, w ww. terminie, serdecznie zapraszamy w szczególności tych Państwa spośród Członków Sektorowej Rady i/lub innych ekspertów branży, w tym wskazanych przez Członków Rady, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz dookreślenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach z tego sektora, a także wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie swego rodzaju ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat@piit.org.pl do dnia 29 października br. do godz. 14:00. Po zgłoszeniu otrzymacie Państwo link do spotkania.

Kolejne warsztaty z cyklu, które odbędą się w listopadzie będą dotyczyć następujących kwestii:

  1. Pozyskiwanie nowych pracowników – skąd brać kompetentnych ludzi do pracy?
  2. Problemy biznesu i edukacji w zakresie zmian regulacyjnych dotyczących wypracowania potrzebnych kompetencji – jak możemy je rozwiązać?

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji: maciej.wnuk@piit.org.pl

Link do Systemu Rad Sektorowych:   https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji