Konferencja "Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki"

W dniu 21 czerwca w Warszawie, w siedzibie UOKiK odbędzie się konferencja:

"Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki."

W trakcie konferencji:

  • Zaprezentowane zostaną wszystkie aktualne oraz planowane do wejścia w życie przepisy prawa regulujące rynek marketingu bezpośredniego. Przedstawione zostaną także szczegółowe interpretacje przepisów, które cały czas budzą wątpliwości w zakresie ich stosowania (np. art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, kwestia zastosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, i in.).
  • Przedstawione zostaną interesujące studia przypadków, w których wykorzystane zostały nieakceptowane prawnie i etycznie formy komunikacji z konsumentami, a także przykłady kampanii spełniające oczekiwania regulatorów rynku w tym zakresie, jak również wysokie normy etyczne.
  • W związku z wyznaczonym w RODO kierunkiem rozwoju standardów regulujących komunikację z konsumentami w formie rozwiązań samoregulacyjnych (które będą wdrażane w regulacjach krajowych państw członkowskich) przedstawione zostaną także takie rozwiązania funkcjonujące już zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE. Omówione zostaną możliwości samoregulacji rynku na bazie funkcjonujących rozwiązań i oczekiwań głównych interesariuszy (regulatorzy, konsumenci, biznes).

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – wiodąca organizacja branży marketingu bezpośredniego, zaangażowana w konsultacje z regulatorami rynku, rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych dot. obowiązujących przepisów prawa a także ustanawianie dobrych praktyk.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Więcej informacji o programie i bilety na www.ethicalcode.evenea.pl*

*Dla Członków PIIT obowiązuje zniżka na udział w konferencji. Należy wybrać bilet „ Organizacje partnerskie - 20%”.