Ekosystem Kompetencyjny - Warsztat Sektorowej Rady ds Kompetencji Telekomunkacja i Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją oraz z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, informujemy że w celu przeciwdziałania koronawirusowi zdecydowaliśmy się przełożyć Warsztat wstępnie na dzień 15 kwietnia 2020 r., godz. 10:00 – 13:30.  Miejsce pozostaje bez zmian.

Jednocześnie zdecydowaliśmy się o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 6 kwietnia br.

O wszelkich możliwych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Uprzejmie Państwa informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady.

Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Generalnym celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce, poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, działającej co najmniej do 31.12.2022 r.

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

W dniu 12 lutego b.r. z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

W ramach Rady funkcjonować będą przedstawiciele przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz przedstawiciele środowisk edukacyjnych zarówno formalnego systemu edukacyjnego jak również podmiotów realizujących usługi szkoleniowe w tej branży.

Powołana Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości.

Projekt, na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Generalnym efektem funkcjonowania Rady będzie wzmocnienie potencjału realizacyjnego branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa, co w konsekwencji wpłynie na wyższą konkurencyjność i wzmocnienie gospodarcze w tym zakresie.

Jednym z elementów funkcjonowania Rady będzie cykl warsztatów merytorycznych.

Pierwszy warsztat dotyczyć będzie Ekosystemu Kompetencyjnego i potrzeb biznesu w kształceniu przyszłych kadr w kontekście Cyberbezpieczeństwa i Telekomunikacji.

Odbędzie się on w dniu 25 marca 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ul Solec 38 w Warszawie. 

Celem pierwszego warsztatu będzie wskazanie kluczowych kompetencji w branży TCB, a także wstępne określenie jakościowo-ilościowych potrzeb kompetencyjnych oraz uchwycenie tendencji na rynku pracy w tym sektorze. Przeprowadzone wśród uczestników badanie ankietowe pozwoli zidentyfikować kompetencje, których poszukują działający w branży przedsiębiorcy, również w dłuższej perspektywie czasowej (3-5 lat), i oszacować zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w tym sektorze.
W ankiecie zapytamy nie tylko o kompetencje twarde (wiedzę czysto techniczną), ale również o kompetencje miękkie (społeczne i biznesowe), które zaczynają odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę na rynku pracy, także w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz transferowalne, czyli takie, które można przenosić z branży do branży.
Dla wszystkich interesariuszy projektu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców to wartość dodana przyczyniająca się do uzyskiwania korzyści w ramach prowadzonej przez nich działalności.
Materiał przygotowawczy zostanie przekazany uczestnikom warsztatów jeszcze przed spotkaniem.
Do udziału w warsztacie, w ww. terminie, serdecznie zapraszamy w szczególności tych Państwa spośród Członków Sektorowej Rady i/lub innych ekspertów branży, w tym wskazanych przez Członków Rady, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz dookreślenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach z tego sektora, a także wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie swego rodzaju ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat@piit.org.pl do dnia 18 marca br.

W związku z limitowaną liczbą miejsc, o udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty z cyklu będą dotyczyć następujących kwestii:

  1. Współpraca biznesu w zakresie kompetencji z edukacją – jak powinno to wyglądać?
  2. Pozyskiwanie nowych pracowników – skąd brać ludzi do pracy?
  3. Problemy biznesu i edukacji w zakresie zmian regulacyjnych dotyczących wypracowania potrzebnych kompetencji – jak możemy je rozwiązać?

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji: maciej.wnuk@piit.org.pl

Link do Systemu Rad Sektorowych:   https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji