Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018-29.02.2020

Cel główny projektu

Nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach do końca lutego 2020 r., w tym:


1. prowadzenia analiz projektów aktów prawnych;
2. umiejętności w zakresie oceny skutków regulacji;
3. praktycznych aspektów prowadzenia bieżącego monitoringu zmian prawa;
4. monitoringu zmian prawa oraz uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, w tym w
konsultacjach publicznych.

Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów
zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Oczekiwane efekty – nabycie przez uczestników projektu umiejętności samodzielnego
wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w
zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:

 • monitoring prac legislacyjnych
 • analiza projektów aktów prawnych
 • formułowanie stanowisk konsultacyjnych
 • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji
 • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji
 • znajomość kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa
 • znajomość zagadnień ekonomii, pod kątem oceny skutków regulacji z punktu widzenia
 • projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw
 • znajomość podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw

Wartość projektu: 796 750,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 671 500,90 zł
Realizator Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Forma wsparcia: 2 sesje szkoleniowe 2 dniowe po 8 godz.

Miejsce szkoleń: cała Polska, dogodne dla uczestników.

Wsparcie - 2 sesje szkoleniowe 2 dniowe po 8 godz. zajęć dziennie

Tematyka sesja 1: Proces legislacji

 • uprawnienia NGO w procesie legislacji
 • system prawa
 • proces legislacji na poziomie krajowym
 • skuteczne uczestnictwo w konsultacjach publicznych
 • narzędzia monitoringu

Tematyka sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa oraz ekonomii

 • prawo gospodarcze
 • ekonomia z elementami polityki przemysł.
 • prawo pracy
 • ekonomii przedsiębiorstw
 • analiza finansowa

Oczekiwane efekty - umiejętność samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:

 • monitoring prac legislacyjnych
 • analiza projektów aktów prawnych
 • formułowanie stanowisk konsultacyjnych
 • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji
 • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji
 • znajomość kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa
 • znajomość zagadnień ekonomii, pod kątem oceny skutków regulacji z punktu widzenia projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw
 • znajomość podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw

W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności praktycznych przekazywanych na szkoleniach uruchomiono możliwość bezpośredniego wsparcia poprzez materiały eksperckie. Materiały eksperckie na platformę opracowano w zakresie: prawa gospodarczego, prawa
pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz procesu legislacyjnego.

WSKAŹNIKI:

W okresie 09.2018 – 02.2020 r. zrekrutowano ogółem 581 osób/316K/265M.

Zakończyli udział w projekcie, a tym samym otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia: 550 osób/300 K/250 M.

Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie 414 uczestników (234K/180M) reprezentowało organizacje pozarządowe (zaplanowano 140K/140M/280), natomiast 136 uczestników (66K/70M) reprezentowało partnera społecznego (zaplanowano 40K/40M/80)

Szkolenia zrealizowano w 23 grupach. (zaplanowano 10 grup).

Wsparciem objęto ponad 80 organizacji w tym organizacje pozarządowe i partnerów społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców).

Interesujące rezultaty projektu (poza zaplanowanymi):

 • właściwe, obiektywne, pozbawione wpływu i zniekształceń powodowanych przez przekaz medialny zrozumienie przez uczestników szkoleń mechanizmów stanowienia prawa;
 • właściwe zrozumienie wydarzeń politycznych, w oparciu o przesłanki stricte prawne;
 • wzrost zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych w proces legislacyjny nie tylko na szczeblu krajowym, ale również samorządowym - podczas szkoleń przedstawione zostały również ogólne zasady stanowienia prawa, właściwe także przy stanowieniu prawa miejscowego;

poprawa jakości merytorycznej dokumentów (np. statutów) organizacji uczestniczących w projekcie - zdecydowany wpływ miało na to szczegółowe przedstawienie podczas szkoleń "Zasad techniki prawodawczej" oraz otwarta, zaangażowana postawa trenerów, którzy szczególnie podczas przerw od obligatoryjnych, wymaganych programem zajęć udzielali niezliczonych porad w zakresie materii związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowe i partnerów społecznych.

Załączniki