List ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Pan Bartłomiej Wróblewski
Poseł na Sejm RP


Szanowny Panie Pośle,

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) analizując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dostrzega zapisy o istotnym znaczeniu dla reprezentowanego przez Izbę przemysłu teleinformatycznego. Naszą obawę o prawidłowe funkcjonowanie rynku oraz przyszłe koszty ponoszone przez administrację publiczną wzbudził przepis sformułowany w art. 175f projektu.

Wprowadzenie tego przepisu istotnie podnosi ryzyko jakichkolwiek kontraktów zawieranych z administracją publiczną na stworzenie lub udostępnienie oprogramowania komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Wprowadzona przepisem możliwość przejęcia przez Skarb Państwa majątkowych praw autorskich do oprogramowania (w nieprecyzyjnie określonych sytuacjach) stwarza ogromne ryzyko dla wykonawców, które musi się odbić znacząco na oferowanych w przyszłości cenach.

Zastosowanie przepisów do oprogramowania obecnie użytkowanego, stanowić będzie rażące naruszenie umów, na podstawie, których oprogramowanie to jest udostępniane. Przepis ma także zdecydowanie charakter korupcjogenny, gdyż pozostawia, w zasadzie swobodną decyzję o uwłaszczeniu oprogramowania (wartego często wiele milionów złotych) w rękach urzędników.

Zdaniem Izby wywłaszczanie twórców oprogramowania, dla których ochrona praw autorskich stanowi podstawowy mechanizm ochrony ich interesów i produktów uważamy za niedopuszczalne. Istnieją alternatywne, powszechnie znane metody zabezpieczenia strony zamawiającej przed ryzykami wynikającymi z braku dostępu do kodów źródłowych oprogramowania, takie jak umowy escrow. Podstawowym mechanizmem ochrony tych interesów jest oczywiście stosowanie dobrych praktyk zarządzania IT, zapewniające dywersyfikację dostawców usług utrzymaniowych i rozwojowych.

Cyfryzacja i przemysł teleinformatyczny, zgodnie z przyjętą w lutym tego roku przez Rząd Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi jedno ze źródeł modernizacji polskiej gospodarki i jest jednym z sześciu obszarów warunkujących osiągnięcie jej celów.

PIIT analizuje uważnie proponowane zapisy badając ich zgodność z obowiązującym prawem i rozważa drogi interwencji w celu przeciwdziałania uchwaleniu zapisów szkodliwych dla polskiej gospodarki i przemysłu teleinformatycznego. Wyniki naszej analizy przedstawimy niezwłocznie po jej opracowaniu.

Z wyrazami szacunku
Borys Stokalski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i TelekomunikacjiList ten zostanie wysłany również do:
Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów; Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości;  Ernest  Bejda, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta; Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

oraz do Posłów :
Waldemar Andzel, Jan Krzysztof Ardanowski, Ryszard Bartosik, Barbara Bartuś, Włodzimierz Bernacki, Joanna Borowiak, Krzysztof Czabański, Przemysław Czarnecki, Witold Czarnecki, Arkadiusz Czartoryski, Antoni Duda, Elżbieta Duda, Barbara Dziuk, Andrzej Gawron, Szymon Giżyński, Kazimierz Gołojuch, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Gosiewski, Piotr Kaleta, Jan Kilian, Leonard Krasulski, Elżbieta Kruk, Jacek Kurzępa, Joanna Lichocka,  Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Miazga,  Iwona Michałek, Aleksander Mrówczyński, Wojciech Murdzek, Piotr Olszówka, Piotr Pyzik, Urszula Rusecka, Bogdan Rzońca, Edward Siarka,  Wojciech Skurkiewicz, Czesław Sobierajski, Dariusz Starzycki, Jolanta Szczypińska, Jarosław Szlachetka, Andrzej Szlachta, Ewa Szymańska, Szymon Szynkowski vel Sęk, Jacek Świat, Sylwester Tułajew, Piotr Uściński, Krystyna Wróblewska, Bartłomiej Wróblewski, Łukasz Zbonikowski, Maria Zuba.