Zamówienia publiczne w teleinformatyce

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w 2016 r. uruchomiła serwis informujący o ilości ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.

Przykładowe funkcje udostępnionego serwisu to:

  1. Udostępnienie serwisu internetowego „BAROMETR PIIT”;
  2. Udostępnienie serwisu internetowego „PRAWO ZP”;
  3. Przekazywanie w cyklu tygodniowym biuletynu informacyjnego „BIULETYN ZP PIIT”;
  4. Przekazywanie w cyklu miesięcznym biuletynu informacyjnego „BIULETYN KIO”;
  5. Przekazywanie w cyklu tygodniowym biuletynu informacyjnego „ZP W SIECI”;
  6. Udzielanie Członkom Izby wsparcia merytorycznego w przypadkach gdy występują do PIIT w kwestiach związanych z PZP, wykorzystywanie w tym celu wszelkich mechanizmów prawnych jakie są dostępne dla PIIT;
  7. Monitorowanie bieżących procesów legislacyjnych związanych z nowelizacją  ustawy – Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;