Wystąpienie Izb: Zmiany zasad rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych

PIIT & KIGEiT wystąpiły do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii prośbą o zatrzymanie – w ramach prac toczących się na forum Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz BEREC - inicjatywy niektórych Posłów do Parlamentu Europejskiego, której celem jest zmiana zasad rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych (projektowany art. 92a Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej).

Regulacja, w myśl której połączenia do dowolnego kraju UE mają być obowiązkowo realizowane na tych samych zasadach, co połączenia krajowe, jest krzywdząca dla Państw z rynkami o niskim poziomie cen.

Załączniki