Wykaz Uwag, Opinii, Stanowisk i Konsultacji PIIT

W imieniu Izby mogą być wydawane następujące oficjalne dokumenty:

  • Uchwała PIIT - dokument przegłosowany przez Radę Izby lub Walne Zgromadzenie.
  • Stanowisko PIIT - dokument zatwierdzony Uchwałą Zarządu lub Rady Izby,
  • Opinia PIIT - dokument  zaakceptowany przez Zarząd Izby,
  • Informacja PIIT - dokument  podpisany przez Prezesa lub dwóch Wiceprezesów Izby,
  • Ekspertyza PIIT - dokument opracowany na zlecenie i zatwierdzony przez Prezesa Izby,
  • Raport PIIT - dokument przygotowany na zlecenie Izby,

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych - Izba (PIIT) "jest uprawniona do wrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych".

Dorobek PIIT jest znaczący. Na potrzeby firm wyjaśniliśmy i usprawniliśmy funkcjonowanie wielu ustaw i przepisów podatkowych, celnych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, procedur zamówień publicznych, regulacji dotyczących rynku telekomunikacyjnego, eAdministracji oraz cyfryzacji. W kręgach administracyjnych Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach.

Prezentowane w tym dziale dokumenty stanowią formę wyrażania takich opinii i ocen.

Załączniki