UZP: projekt aktualizacji Rekomendacji PUZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

UZP opublikował projekt zaktualizowanej wersji dokumentu „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”

Pierwotna wersja tego dokumentu pochodziła z 2012 roku. Dlatego też ideą prac grupy roboczej było dostosowanie tego dokumentu do obecnych realiów rynkowych i technologicznych. W pracach biorą udział przedstawiciele zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie. Są to: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych.

W konsultacjach wewnętrznych PIIT uwagi można przekazywać do dnia 9 listopada 2020 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl .