UZP dot. proj. rozp. Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień

Projektowane rozporządzenie w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. nie  określa  wzorów  ogłoszeń, a jedynie  wymienia informacje  jakie  powinny  być  zawarte  w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Taki zabieg ma zapewnić pewną elastyczność regulacji, a następnie swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach. Projektowane rozporządzenie określa również tryb przekazywania ogłoszeń do zamieszczenia w BZP.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 10 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl