Uwagi PIIT do Komunikatu Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów EUROPA W RUCHU

" Warszawa, dnia 2017.07.05
PIIT/764/17

Pan Dyrektor
Adrian MAZUR

Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za przekazanie dokumentu UE: "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie  przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich COM(2017) 283." do konsultacji.

W zakresie odnoszącym się do transportu drogowego, w tym do inteligentnych systemów transportowych w szczególności, do niniejszego dokumentu, jako aktu na poziomie UE nie wnosimy uwag.

Natomiast chcielibyśmy przy tej okazji zwrócić uwagę na kwestie adresowane w przedmiotowym dokumencie, które pozostają niezmiennie w centrum zainteresowania Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] i działającego przy niej Komitetu ITS. Kwestie to m.in.:

  • tworzenie podstaw dla mobilności pojazdów współpracujących
  • konieczność skutecznego ograniczania zanieczyszczeń, których źródłem jest transport drogowy,
  • możliwość tworzenia w miastach skutecznie chronionych stref ograniczonego ruchu oraz stref płatnego wjazdu,
  • interoperacyjność poboru opłat,
  • efektywne C-ITS , czyli współpracujące inteligentne systemy transportowe.

PIIT wskazuje na istniejące w polskim systemie prawnym bariery, nieobecne w innych krajach europejskich, uniemożliwiające korzystanie z udogodnień technicznych do zarządzania ruchem i bezpieczeństwem na drogach miejskich i pozamiejskich. Adaptacja postulatów zawartych w dokumencie „Europa w ruchu” na polski grunt wiązać się będzie z koniecznością dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich i uwzględnienia możliwości technologicznych. W razie zainteresowania tą tematyką ze strony Państwa Departamentu pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie przedstawimy nasze uwagi i sugestie zmian."