Uwagi do Wniosku Dyrektywy PE ws. niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazuje Uwagi PIIT w ramach konsultacji projektu aktu prawa europejskiego - zmienionego wniosku DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Zał. 1 (stron1): Uwagi PIIT (PIIT/1341/17, 24.11.2017)

Załączniki