Stanowisko ws. projektu rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica"

Program Aktywna Tablica, podobnie jak i inne inicjatywy rządowe, a także samorządowe w Polsce, wpisuje się w wielki proces modernizacji polskiej szkoły. W szczególności, program ten identyfikujemy jako kolejny z istotnych elementów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jako projekt strategiczny przewiduje inicjatywę pn. „Edukacj@ w społeczeństwie cyfrowym – zapewnienie wyposażenia i infrastruktury dla rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym”. Komponentem projektu będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (patrz: SOR str. 209). Naszą opinię Programu Aktywna Tablica przedstawiamy więc ze świadomością, iż jest on komponentem szerszej wizji cyfryzacji edukacji, a nie zamkniętym projektem. Trudno jest bowiem traktować wszystkie podejmowane w resortach działania (szczególnie w MEN i MC) w oderwaniu od siebie, choć musimy przyznać, że w aktualnym stanie zaawansowania prac koncepcyjnych i wdrożeniowych, wciąż brakuje jednego wspólnego dokumentu dotyczącego strategii rozwoju polskiej edukacji oraz wzajemnego oddziaływania podejmowanych wysiłków w każdym z tych obszarów.

Załączniki