Stanowisko w zakresie uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą nieważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z uwagi na użycie skrótu SHA-1

PIIT przekazała do UZP i MC swoje Stanowisko w zakresie uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą nieważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z uwagi na użycie skrótu SHA-1

W wyroku z dnia 10 grudnia 2018 r. KIO uznała nieważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego na dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) z uwagi na użycie skrótu SHA-1. W konsekwencji tego orzeczenia, jeżeli ta linia orzecznicza się utrzyma, za nieważne i podlegające odrzuceniu będą uznawane oferty podpisane przy użyciu algorytmu SHA-1. Niestety takie wyroki już w KIO zapadają. Poniżej przedstawiamy argumentację, z której wynika, że KIO pomyliła się w swej ocenie. Brak jest podstaw do uznania, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny z uwagi na posłużenie się takim, czy innym algorytmem SHA.

Stanowisko w załączenniku PDF

Załączniki