Stanowisko do Projektu w konsultacjach publicznych - ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od początku bierze udział na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji w procesie konsultacji założeń projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Po szczegółowej analizie projektu ustawy wyrażamy głębokie zaniepokojenie jego szczegółowymi zapisami. Jako sprawy kluczowe postrzegamy:

1. Zbyt szerokie sformułowanie kompetencji i uprawnień operatora OSE, które rodzą bezpośrednie ryzyko naruszenia warunków konkurencji, zarówno na rynku usług teleinformatycznych dla edukacji, jak i rynku telekomunikacyjnym, w tym wyparcia istniejących podmiotów gospodarczych.
2. Wątpliwości co do zgodności projektu z konstytucyjnymi wartościami, w tym prawa własności, wolności działalności gospodarczej czy społecznej gospodarki rynkowej, a także zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Brak dostatecznych zachęt dla podmiotów rynkowych do współpracy z operatorem OSE - udział w projekcie może oznaczać dla nich dodatkowe ryzyko, w skrajnym przypadku doprowadzić do faktycznego wywłaszczenia posiadanych zasobów.
4. Projekt nieuwzględnienia faktycznego potencjału rynku oraz pozbawiony jest rzeczowej analizy rozwiązań alternatywnych.
5. Pominięcie istotnych rekomendacji zgłaszanych w toku konsultacji z partnerami społecznymi dot. kształtu projektu OSE.

Wobec powyższego, jako niezbędne, PIIT postrzega uwzględnienie naszych szczegółowych uwag zawartych w załączonym stanowisku. Ich celem jest nadanie projektowi ustawy kształtu, który byłby akceptowalny dla uczestników rynku i wspierał realną współpracę partnerów prywatnych i publicznych.

Załączniki