Projekt rozporządzenia ws. ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej COM(2017) 495

Ministerstwo Cyfryzacji przystąpiło do prac nad Stanowiskiem Rządu RP do projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej COM(2017)495. Inicjatywa ta, stanowi element strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego i ma na celu usunięcie barier legislacyjnych w gospodarce opartej na danych.

Główne rozwiązania przewidywane w projekcie:

  • wprowadzenie ogólnej zasady swobodnego przepływu danych w UE (dopuszczalne wyłączenie: bezpieczeństwo narodowe) oraz obowiązek notyfikacji przez państwa członkowskie projektów aktów prawnych, które ograniczają swobodny przepływ danych oraz obowiązek uchylenia aktów prawnych ograniczających swobodny przepływ danych w przeciągu roku od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia. Akty prawne, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego i które mają pozostać w mocy muszą być notyfikowane Komisji - wraz z uzasadnieniem dla ich utrzymywania.
  • państwa członkowskie będą musiały powołać dostępny online punkt informacyjny zbierający informacje o wszystkich wymogach w zakresie lokalizacji przewidzianych w prawie krajowym i będą zobowiązane do aktualizacji posiadanych informacji.
  • zgodnie z przewidywanymi w rozporządzeniu rozwiązaniami Komisja ma zachęcać do opracowywania - na zasadzie samoregulacji - kodeksów postępowania dostawców IT. Kodeksy te mają obejmować m.in. informacje o miejscu przechowywania lub przetwarzania danych, a także co do kwestii technicznych dotyczących przetwarzanych informacji. Ma to ułatwiać przenoszalność danych pomiędzy dostawcami.

Prowadzimy prace mające ocenić projekt Komisji Europejskiej. Dlatego zachęcamy do przesyłania do nas Państwa stanowisk, które posłużą nam do wypracowania Stanowiska Rządu do projektu rozporządzenia (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union, COM(2017) 495).

WIĘCEJ

Za konsultacje z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny Xawery Konarski – Wiceprezes PIIT