Poparcie dla Stanowiska PIKE ws nowelizacji Ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk 38)

W związku ze złożonymi do Senackiej Komisji Ustawodawczej przez organizacje zbiorowego zarządzania stanowiskami postulującymi wprowadzenie zmian w ustawie o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, PIKE wystąpiło do Senatu RP o nieuwzględnianie propozycji zgłoszonych przez OZZ. Zmierzają one bowiem w kierunku całkowicie przeciwnym do celu Ustawy, jakim jest wprowadzenie jednolitości orzeczniczej w zakresie spraw własności intelektualnej. OZZ chcą mianowicie by odstąpiono od jednolitej regulacji roszczeń informacyjnych, traktując m.in. ich roszczenia w sposób wyjątkowy. Są jednak w tak radykalnym postulacie odosobnione. Przeciwne propozycjom OZZ jest bowiem nie tylko PIKE, ale i Ministerstwo Sprawiedliwości, czemu dało wyraz podczas konsultacji społecznych oraz posiedzenia Senackiej Komisji Ustawodawczej w dniu 29 stycznia 2020 roku.

PIIT przekazało do Senatu RP swoje poparcie dla przedmiotowego Stanowiska PIKE.

Załączniki