PIIT: Uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Izba złożyła uwagi do projektu  ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”, której termin transpozycji mija w dniu 17 grudnia 2021 r.

Dyrektywa reguluje kwestie dotyczące ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne. Ma to służyć ma lepszemu egzekwowaniu prawa i polityk Unii poprzez skuteczniejsze wykrywanie przypadków naruszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i ściganie. Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń.

Uwagi PIIT