MRPiT: Komunikat ws. zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1-07-2021

Wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Lista wniosków w załączeniu.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego.

Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o kontakt:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. (22) 411 97 55
malgorzata.miasko@mr.gov.pl

Sprzeciwy mogą być składane, zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 30 października 2020 r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 stycznia 2020r. (wersja skonsolidowana dla zawieszeń) opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 335 z 27.12.2019r. (zawieszenia) oraz L 333 z 27.12.2019r. (kontyngenty) oraz dodatkowe obowiązujące od 1 lipca 2020r. w L 204 z 15.06.2020r. (poz. 18 - zawieszenia i poz. 34 - kontyngenty).

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2020 r.

Załączniki