MSWiA: Projekt rozporządzenia ws wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

MSWiA informuje o konsultacjach projektu rozporządzenia ws wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Celem projektu jest uwzględnienie zmiany art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wprowadzonej ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która ma przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Do ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przeniesiono z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31) regulacje, które ze względu na swoją treść powinny stanowić materię ustawową. Przeniesiono w szczególności przepisy dotyczące potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego wydanego dla osoby małoletniej przez rodziców i opiekunów.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 20 maja 2021 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

Załączniki: