MRPiT: Projekt polityki zakupowej państwa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad projektem polityki zakupowej państwa, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Polityka zakupowa państwa ma stanowić instrument powiązania wydatków dokonywanych poprzez zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa. Ma ona służyć odejściu od postrzegania zamówień publicznych wyłącznie w kategoriach ściśle sformalizowanych procedur. Jej głównym założeniem będzie zatem ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów państwa oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego kraju.

Na Państwa propozycje pożądanych kierunków działań zakupowych zamawiających oraz dobrych praktyk w zakresie procesu zakupowego, które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów polityki zakupowej państwa oczekujemy do dnia 21 maja br do godz. 12:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl.

Załącznik