MPiT: Rezygnacja ze zmiany czasu

Dziś Polska i inne kraje Unii Europejskiej dokonują dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Wynika to z obowiązującej dyrektywy w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2000/84/WE) (https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/eb170453-93f3-4edb-a1ef-a4c46b64efc7/language-pl), która została wdrożona na trenie naszego kraju ustawą o czasie urzędowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040160144).

W dniach od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące odstąpienia od dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu na terenie całej Unii. Wzięło w nich udział 4,6 mln mieszkańców Wspólnoty, z czego 84% z nich opowiedziało się za rezygnacją ze zmian czasu. Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji oraz zgłaszane wcześniej w tej sprawie przez niektóre państwa członkowskie postulaty, Komisja przygotowała projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)639) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0639). W przekazanym w dniu 12 września 2018 r. członkom Wspólnoty projekcie Komisja Europejska zaproponowała zaprzestanie stosowanych obecnie dwukrotnie w ciągu roku zmian czasu na obszarze Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu, by państwa członkowskie zachowały uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie swojego czasu standardowego, tj. decyzji o tym, czy przejdą na stałe na czas letni czy też na czas zimowy. Niezbędne jest również skoordynowane podejście państw członkowskich, które uwzględniałoby właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej popiera podjęcie dyskusji nt. odstąpienia od zmian czasu. Jednak, prowadzenie prac nad projektem dyrektywy wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy oceny wpływu na różne dziedziny życia przed podjęciem decyzji w zakresie odejścia od zmian czasu i wyboru jednego czasu. Problem zmian czasu jest wieloaspektowy, dotyczy wielu dziedzin życia oraz budzi emocje, gdyż dotyka sfery osobisto - zawodowej każdego, choć nie każdy przywiązuje do tego równą wagę, w związku z czym różne są reakcje na te zmiany. A problem ten powinien być rozpatrywany w szerokim kontekście, uwzględniając również funkcjonowanie społeczeństwa jako całości, uwarunkowania kulturowe, geograficzne i historyczne.

W Polsce nie były dotychczas prowadzone szeroko zakrojone badania mogące określić wpływ zmian czasu lub przejście wyłącznie na czas zimowy lub czas letni na różne dziedziny gospodarki, tj. np. w kontekście wpływu na funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych i bilansów mocy, sektor transportowy, turystyczny, bankowy i inne czy samopoczucie obywateli lub życie społeczno - gospodarcze (w szerokim tego słowa znaczeniu). Stąd obecnie kierujemy do Państwa zapytanie w tej kwestii.

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania wraz z podaniem b. krótkiego uzasadnienia / komentarza dotyczącego osobistego odbioru wpływu zmian czasu zarówno w kontekście prowadzonej działalności, jak i w sferze własnych codziennych obowiązków, zajęć i zdrowia:

1. Czy, Pana /Pani zdaniem, należy nadal zmieniać czas w Polsce czy też zrezygnować ze zmiany czasu?

1) Należy nadal zmieniać czas 
2) Należy zrezygnować ze zmiany czasu 
3) Trudno powiedzieć, nie mam zdania

2. Jeśli w Polsce zostałby wprowadzony jeden czas obowiązujący przez cały rok, to wolał(a)by Pan /Pani, aby był to:

1) czas letni środkowoeuropejski (popularnie zwany czasem letnim) 
2) czas środkowoeuropejski (popularnie zwany czasem zimowym) 
3) Trudno powiedzieć, nie mam zdania

Decyzję co do wskazania odpowiedniego Państwa zdaniem czasu może ułatwić zapoznanie się z prezentacją przygotowaną przez pracowników Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, odpowiedzialnego za czas urzędowy w Polsce i zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Miar (http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html).

Prosimy o przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej na adres:  zmianaczasu.konsultacje@mpit.gov.pl do 30 stycznia 2019 r.