MPiT-Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (cel szczegółowy III: „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”, obszar: „Prawo w służbie obywatelom i gospodarce”) zdiagnozowano problem dużej liczby przepisów prawnych, ich niespójność i niejednoznaczność, jak również liczne obowiązki nakładane na obywateli i przedsiębiorców.

Rekomendowane rozwiązanie

Celem proponowanych działań jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych w celu wygenerowania konkretnych oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców. Efektem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co powinno przełożyć się także na oszczędność czasu i efektywność administracji publicznej. Działania będą komplementarne wobec innych inicjatyw rządowych na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego, które zostały już zrealizowane (m.in. w ramach pakietu „100 zmian dla firm”, w tym ułatwienia sukcesji biznesu, „Konstytucja Biznesu”, „Pakiet MŚP”).

Działania powinny stworzyć impuls korzystnie wpływający na jakość życia, pespektywy gospodarcze oraz poziom zaufania społecznego. Ponadto efektem udzielania wsparcia w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki będzie rozwój systemu instrumentów służących podejmowaniu działalności innowacyjnej i zwiększenie innowacyjności firm sektora MŚP.

W zakresie zmniejszenia uciążliwości kontroli przedsiębiorców zostaną podjęte działania o charakterze pozalegislacyjnym w zakresie wypracowania list kontrolnych oraz metodyki ocen ryzyka, ich upowszechnienia, jak również intensyfikacji przez organy kontrolne działań mających na celu promowanie przestrzegania przepisów.

W związku z tym, że przyczyną zidentyfikowanych i opisanych problemów są konkretne przepisy prawne, które nakładają wymogi regulacyjne na obywateli i firmy, realizacja celu poprzez działania pozalegislacyjne w tym zakresie nie jest możliwa. Możliwa jest oddzielna nowelizacja aktów prawnych, w których zidentyfikowano nadmierne obciążenia regulacyjne, jednak z uwagi na ich liczbę oraz ekonomikę procesu legislacyjnego rekomendowanym rozwiązaniem jest ograniczenie wymogów regulacyjnych w drodze jednej ustawy o charakterze przekrojowym.

WIĘCEJ

Uwagi można w terminie do 8 kwietnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl