MPiT- Komunikat ws zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych 1-07-2020

Wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Lista wniosków poniżej w załączeniu.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego.

Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem.

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 8 listopada 2019r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 stycznia 2019r. (wersja skonsolidowana dla zawieszeń) opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 331 z 28.12.2018r. oraz dodatkowe od 1 lipca 2019r. w Dzienniku Urzędowym UE L 163 z 20.06.2019r.

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista poniżej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

WIĘCEJ

Załączniki