MPiT- czarna księga - swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału - prośba o przekazywanie informacji

Zgodnie z zapowiedzią Minister Jadwigi Emilewicz podczas otwarcia VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie, MPiT we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy przygotowuje Czarną Księgę bezprawnych praktyk, które stosowane są wobec pracodawców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług. Zamierzamy rozszerzyć jej zakres na bariery i ograniczenia, które utrudniają realizację wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału

Ministerstwo w sposób ciągły monitoruje sytuację na wspólnym rynku i zbiera informacje dotyczące wszelkich ograniczeń.  Dlatego wiemy, że kluczowe dla powstania Księgi będą informacje o konkretnych barierach i nadużyciach, z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną. Z naszego doświadczenia wynika, że dla naszych partnerów na forum UE oraz w innych państwach członkowskich brak konkretnych informacji oraz brak skarg oznacza brak rzeczywistego problemu.

Czarna Księga będzie wspierać argumentację Polski w zakresie przeciwdziałania protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie. Informacje, które otrzymamy od przedsiębiorców, zostaną użyte dla ochrony ich interesów. Argumenty, których dostarczy Księga będą wykorzystywane podczas prac nad kształtem nowych przepisówunijnych, a także pomogą w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów.

Chcemy poznać etapy i trudności transgraniczne polskiego przedsiębiorcy, który chce prowadzić swoją działalność na rynku UE.  Skąd czerpie wiedzę jakie wymogi i formalności trzeba spełnić aby móc prowadzić działalność w innych krajach UE? Czy problemem jest np. konieczność założenia konta w banku w innym państwie członkowskim? Czy problemem jest założenie firmy w innym państwie członkowskim? Czy należy zdobyć dodatkowe certyfikaty, pozwolenia? Czy należy spełnić dodatkowe wymagania w tym lokalne ale także zdrowotne, ubezpieczeniowe, środowiskowe, itp.? Czy istnieją problemy z delegowaniem pracowników? Czy skompletowanie potrzebnej dokumentacji to problem? Czy kontrole w państwie świadczenia usługi są częste lub uciążliwe i czy kary są proporcjonalne do ewentualnych uchybień (czy są raczej niewspółmierne)?

Prosimy o przekazywanie informacji na adres: SekretariatDSE@mpit.gov.pl.  Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.

W załączeniu przekazujemy informację o działaniach/regulacjach, które mogą być uznane za niedozwolone bariery, skardze do KE (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_pl) oraz procedurze w SOLVIT(https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/solvit),  a także formularz skargi do KE - z przykładowym wypełnieniem.

Załączniki