MPiT-Aktywizacja seniorów

W nawiązaniu do przyjętego w 2018 r. przez Radę Ministrów Programu Rządowego pn. Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w ramach swoich kompetencji, zamierza dokonać identyfikacji i analizy barier prawnoorganizacyjnych w zakresie dotyczącym zatrudniania seniorów oraz kontynuacji lub podejmowania przez nich działalności gospodarczej.

Realizacja tego zamierzenia posłuży MPiT do sformułowania propozycji legislacyjnych, albo wypracowania rekomendacji do działań pozalegislacyjnych. Ponadto wraz z udziałem partnerów społecznych MPiT zamierza podjąć działania informacyjne nt aktywizacji osób starszych, jako pracowników, albo mających status przedsiębiorców.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie wszelkich informacji, spostrzeżeń i uwag dotyczących barier w aktywności zawodowej seniorów, w tym prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Staną się one podstawą spotkań w MPiT w celu wypracowania konkretnych oraz skutecznych propozycji w przedmiotowym obszarze.

MPiT oczekuje na odpowiedzi do 12 kwietnia br. Prosimy o przesyłanie materiałów na adresy: Cezary.Maliszewski@mpit.qov.pl oraz Krzysztof.Partyka@mpit.gov.pl