MIiR-System prognozowania zmiany gospodarczej - Raport 6

Mając na uwadze konieczność funkcjonowania stabilnego systemu prognozowania zmiany gospodarczej na poziomie makro- i mikroekonomicznym, bieżącego dostarczania informacji o sytuacji ekonomicznej w ujęciu horyzontalnym, Ministerstwo Rozwoju zleciło realizację w latach 2017-2019 usługi badawczej polegającej na identyfikacji punktów zwrotnych cyklu gospodarczego, a  także przygotowania prognoz kształtowania się sytuacji gospodarczej w perspektywie kwartalnej wraz z oceną ich niepewności.  
Projekt realizowany jest przez wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 30.04.2019.
W załączeniu kolejny raport z realizacji ww. badania z uprzejmą prośbą o informację zwrotną dotyczącą Państwa oceny przedstawionej analizy i krótkookresowej prognozy makroekonomicznych czynników związanych z kształtowaniem się koniunktury gospodarczej. Państwa oceny, opinie i sugestie będą dla ministerstwa pomocne przy projektowaniu podejścia do ewentualnego wdrożenia podobnego instrumentu w nowej perspektywie finansowej.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 29 października 2018  na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki