MIiR-Przegląd Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

W związku z tym, że już od niemal roku stosowane są znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF) podjął decyzję o dokonaniu przeglądu doświadczeń wynikających ze stosowania zmienionych Wytycznych.

W związku z powyższym, o analizę swoich dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie i zgłoszenie propozycji ewentualnych zmian, które w Państwa ocenie skutkowałyby zwiększeniem efektywności systemu wdrażania programów operacyjnych. Prosimy  o przekazywanie swoich propozycji zmian wyłącznie w formie tabeli znajdującej się w załączniku. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność każdorazowego sformułowania konkretnej propozycji zmienionego brzmienia wybranych postanowień Wytycznych, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Takie rozwiązanie zapewni efektywny przebieg procesu oceny funkcjonowania Wytycznych, pozwalając uniknąć zgłaszania niedookreślonych, ogólnych postulatów pod hasłem „uproszczenia” Wytycznych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rozpoczęcia procesu nowelizacji wytycznych DKF będzie koncentrować się głównie problemach zgłoszonych przez poszczególne Instytucje Zarządzające oraz Państwa jako członków Forum do spraw uproszczeń. W związku z tym, prosimy o uwzględnienie wszystkich problemów, które wymagają zdaniem Państwa zmodyfikowania treści Wytycznych. Pismo o powyższej treści zostało również przesłane do Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi.

Za prace jest odpowiedzialna Małgorzata Kalinowska – Członek Forum Uproszczeń w MIiR

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki