MIIR-Projekt rozp. PE i Rady ustanawiające przepisy i procedury w zakresie zgodności z z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dot. produktów i jego egzekwowania

MIIR  zwraca  uwagę na projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, który jest obecnie procedowany w tzw. trilogu (negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską). Od grudnia 2018 r. prace nad rozporządzeniem polegają na wypracowaniu przez wymienione instytucje wspólnego tekstu projektu w oparciu o:

1. pierwotną treść wniosku autorstwa KE, pod nazwą „Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE COM/2017/0795 final - 2017/0353 (COD); w załączeniu wersja angielska i polska.

2. poprawki zaproponowane przez PE (sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 6.09.2018 r.; w załączeniu wersja angielska i polska);

3. wersję projektu stanowiącą podstawę negocjacji ze strony Rady UE; w załączeniu wersja w j. angielskim (dokument dostępny tylko w wersji angielskiej).

W trakcie dotychczasowego trilogu zidentyfikowano niżej wymienione najważniejsze kwestie, w których PE, RUE i KE powinny dojść do porozumienia, aby rozporządzenie weszło w życie. Spodziewane jest, że kompromis powinien zostać osiągnięty łatwo w sprawie artykułów: 2, 4, 10, 14, 26, 27, 28, 30 oraz w sprawie propozycji RUE w zakresie zintegrowanego nadzoru online w art. 11 i 12 (art. 12a w wersji PE.

Większym wyzwaniem wydaje się osiągnięcie porozumienia w przypadku artykułów: 5, 8, 14a, 20, 61, a także rozdziału VI (szczególnie  w związku z art. 15 (1e) oraz rozdziału VII (szczególnie  zachowanie art. 29 ust. 2, kwestia aktów prawnych objętych zharmonizowaną kontrolą). Ponadto dyskusji i kompromisu wymagać będą art. 12, 12b, 21, 22a, 23, 24,  i 64 oraz poprawki PE zmierzające do objęcia przez nadzór rynku przeciwdziałania obrotowi podrobionymi produktami. Niektóre z powyższych przepisów pojawiają się tylko w stanowiskach PE, KE lub RUE. Aby ułatwić Państwu identyfikację proponowanych przez poszczególne instytucje zapisów, w załączeniu przesyłamy dwie tabele.  Tabela „wybrane przepisy” zestawia wersje brzmienia ww. artykułów poszczególnych trzech instytucji. Tabela ‘produkty podrobione’ dotyczy objęcia przez nadzór rynku przeciwdziałania obrotowi podrobionymi produktami wraz z aktualnie proponowanym tekstem kompromisowym.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 04 stycznia 2019 do godz. 12.00 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki