MIIR-Konsultacje zewnętrzne projektu zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Informujemy, że w MIIR rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W załączeniu przekazujemy projekt Wytycznych oraz formularz zgłaszania uwag.

Prosimy o zgłaszanie ew. uwag wraz z uzasadnieniem, wyłącznie w zakresie projektowanych zmian, w terminie do dnia 16 kwietnia br.

Załączniki