MC-konsultacje zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER)

MC zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Rozporządzenie nr 651/2014 określa warunki udzielania pomocy publicznej, których spełnienie umożliwia udzielenie pomocy bez jej uprzedniej kontroli oraz zatwierdzenia przez KE (tzw. notyfikacji). Ww. rozporządzenie określa warunki także dla pomocy udzielanej w sektorze sieci szerokopasmowych (m.in. w zakresie obszarów, na których mogą być realizowane projekty objęte pomocą publiczną), a w oparciu o nie został skonstruowany system udzielania pomocy publicznej na projekty budowy sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html

i zawiera m.in. nowelizację definicji sieci NGA, stosowanej do określenia obszarów, na których będą mogły być realizowane projekty budowy sieci szerokopasmowych, objęte pomocą publiczną wyłączoną z obowiązku indywidualnej notyfikacji.

Konsultacje trwają do 6 lipca br., a pod powyższym linkiem został wyjaśniony sposób zgłaszania stanowisk. Zachęcamy do udziału bezpośrednio w tych konsultacjach.

Załączniki