MC- konsultacje projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Projektowana zmiana przepisu § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia polega na ustanowieniu obowiązku uiszczenia opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości w ratach kwartalnych „z dołu”. W efekcie projektowanej zmiany nastąpi uproszczenie rozliczeń wnoszonych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości.

Dodatkowo, zmiana tabeli nr 3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia polega na zmianie daty obowiązywania preferencyjnych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez systemy cyfrowe na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174-470 MHz, z dnia 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. Dzięki temu nadawcy wykorzystujący częstotliwości w zakresie częstotliwości 174-470 MHz, unikną, przez kolejne 5 lat, 10-krotnego wzrostu kosztów eksploatacji radiofonii cyfrowej w pasmie VHF.
WIĘCEJ:

Termin: 23 sierpnia 2017
Uwagi: biuro@piit.org.pl