Konsultacje: Propozycje zmian w przepisach dot. obrotu towarami podwójnego wykorzystania

W ramach Izby jest konsultowany projekt propozycji biznesu wypracowany w ramach Lewiatana dotyczący proponowanych zmian w przepisach krajowych dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania (Ustawa o obrocie zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z dnia 29 listopada 2000 r. wraz z aktami wykonawczymi).

Zgodnie z ww. artykułem na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym organ kontroli obrotu żąda od podmiotu dostarczenia certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika poświadczonego przez właściwe organy kraju importera/odbiorcy. Powyższy wymóg poświadczania oświadczenia końcowego użytkownika przez władze kraju odbiorcy nie jest stosowany m.in. w Irlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji. Dodatkowo klauzula dotycząca powrotnego wywozu towarów podwójnego zastosowania przez końcowego użytkownika jest w Polsce bardzo restrykcyjna w porównaniu z klauzulami stosowanymi przez inne kraje członkowskie EU, ograniczonymi do sytuacji, gdy towary będą lub zachodzi podejrzenie, że mogą zostać użyte do jakichkolwiek celów związanych z bronią chemiczną, biologiczną, nuklearną oraz rakietami, które mogą przenosić taką broń.

Uwagi można przekazywać (w trybie zmian na dokumencie) w terminie do dnia 6 lipca 2017 r.  na adres: biuro@piit.org.pl

Za temat z ramienia Zarządu Izby odpowiada Wiesław Paluszyński – Wiceprezes PIIT.

Załączniki