CKPRM: ZSK -Wniosek Smartec „Budowanie architektury modeli uczenia maszynowego''

W związku z rozpoczęciem procedury włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zgłoszonej przez Smartec Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku: „Budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)” , CKPRM zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej zasadności przedłożonego wniosku (wniosek w załączeniu) o włączenie kwalifikacji oraz ewentualnym zakresie koniecznych kompetencji oraz wymagań do ich spełnienia.

Ze względu, że funkcjonowanie kwalifikacji rynkowych w ZSK wiąże się z ponoszeniem kosztów ze środków publicznych (m.in. na zapewnienie jakości procesu nadawania kwalifikacji), a także środków osób indywidulanych i potencjalnie pracodawców (na opłacenie kosztów uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie kwalifikacji), kluczowe jest poznanie Państwa opinii czy ta właśnie kwalifikacja, a także czy w zaproponowanym przez Wnioskodawcę kształcie, powinna zostać włączona do ZSK.

Materiały są dostępne na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl. Wersje elektroniczne wniosków wraz z tabelami do zgłaszania opinii zostały zamieszczone na portalu ZSK: http://kwalifikacje.gov.pl.

Na Uwagi Członków PIIT naniesione na formularzu konsultacji oczekujemy do dnia 21.09.2021 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

Załączniki