Prof. dr hab. Janusz Barta

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Adminitracji, magister 1970
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, doktor 1977
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, doktor habilitowany 1989
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji , profesor 1994

Przebieg pracy

1972 - 1977 asystent Instytutu
1997 - 1989 adiunkt Instytutu
1989 - 1994 docent
1994 - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
1993 - 1996 - dyrektor Instytutu
1996 - 1999 z-ca dyrektora Instytutu
1999 - nadal dyrektor Instytutu


Członek International Association foe the Advanement of Teaching and Research in Intellectual Property,
z-ca Przewodn. Komisji Prawniczej PAU,
redaktor serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Prywatnego oraz Państwa i Prawa
Publikacje (145 pozycji)

Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa (1980)
Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie (1988)
Prawo prasowe, współaut. I. Dobosz (1986 i 1989)
Główne problemy prawa komputerowego, współaut. R.Markiewicz (1993)
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współaut. Z.Ćwiąkalski, M. Czajkowska- Dąbrowska, R. Markiewicz, E. Traple (1995, 2001)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, praca zbiorowa pod red. J. Szwaji (1994)
Telewizja kablowa i prawo, współaut. R. Markiewicz, A. Matlak (1997)
Internet a prawo, współaut. R. Markiewicz (1998)
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, współaut. R.Markiewicz, (1998),
Prawo autorskie, współaut. R. Markiewicz (1998)
Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Wyd. III rozszerzone (współ. R. Markiewicz)
Ochrona danych osobowych. Komentarz. (współaut. R. Markiewicz) Kraków 2001