Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.

Zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Pełni funkcję eksperta w unijnym projekcie IPR-Helpdesk. Prowadzi wykłady z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa Internetu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut.

Od ponad 8 lat zajmuje się problematyką prawną domen internetowych, która była przedmiotem jest rozprawy doktorskiej. Za pracę doktorską otrzymała w 2004 r. prestiżową Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie ogłoszonym z okazji „Roku własności przemysłowej w Polsce".

Autorka monografii pt. "Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne", kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych poświęconych domenom internetowym, nieuczciwej konkurencji w Internecie, handlowi elektronicznemu oraz własności intelektualnej w Programach Ramowych UE.

Stypendystka programów TEMPUS, ERAZMUS, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Found – SYLFF.

Teksty naukowe i popularnonaukowe w czasopismach i tomach zbiorowych

National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, [w:] Domain Name Law and Practice, pod red. T. Bettingera. New York, Oxford University Press, 2005, s. 613-640,

Własność przemysłowa [w:] Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J.Barty, R.Markiewicza. Kraków: Zakamycze, 2005, s. 627- 712.

Wspólnotowy znak towarowy oraz możliwość rejestracji adresu internetowego komercyjnych stron WWW jako znaku towarowego Wspólnot, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. prof. S. Biernata. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 551-580

Adres internetowy i domena, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red: B. Fischera i M. Skrucha. Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2000, s. 551-580

Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2000 nr 5, s.

Adresy internetowe a znaki towarowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Własność Intelektualna - Nowe Problemy-Nowe Spojrzenie", 1999 nr. 71, s. 73-113

Cybersquatting i inne formy nadużywania adresów internetowych a czyny nieuczciwej konkurencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zagadnienia Nieuczciwej Konkurencji", 2001 nr 77, s. 157-185

Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym, Radca Prawny, 2001 nr 1, s. 23-29.

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów o nazwy domen internetowych, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 1/2003, s. 41-46

Promoting IP in Europe, Managing IP Newsletter, 2005 nr 9, s. 65

Własność intelektualna w działalności przedsiębiorstw a projekt IPR-Helpdesk, (współ. Dariusz Kasprzycki), [w:] Nauka i biznes: Refleksje i Refleksy, Kraków 2005, s. 53-60

Własność intelektualna w działalności przedsiębiorstwa (współ. Dariusz Kasprzycki), Euroinfo, 2005 nr nr 10 (80) , s.17-18

Pomoc w zakresie prawa własności intelektualnej (współ. Dariusz Kasprzycki), Nowator (Technika, Innowacje, Przedsiębiorczość) 2005 nr 3(51), s. 17

E-spekulacje, TELEINFO, 2004 nr 36, s. 24-25

Użycie znaku towarowego w Internecie a jego terytorialna ochrona, Biuletyn NASK, 2004 nr 1, s.21-23

„Monopolizacja" nazw domen internetowych odpowiadających nazwom rodzajowym, Biuletyn NASK, marzec-kwiecień-maj 2003, s. 8-10

Adresy e-mailowe a dane osobowe, Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - Ochrona Danych Osobowych, 2001 nr 23, s. 10-13

Wykłady na konferencjach

Intellectual Property Rights in EU Programmes, Workshop "FP6- Essential Issues and Towards FP7", 14 październik 2005, Kraków, CERA (Creating European Research Area)

Patent Insurance and Similar schemes at the EU level, kongres Union of European Practicioners in IP, 27 maja Spoleto, Włochy, Union of European Practicioners in IP

Patentowanie rozwiązań stosowanych w dziedzinie handlu elektronicznego, Ogólnopolskie Spotkanie Kół Informatyków, odbywającym się w dniach 25-26 luty na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prawne aspekty posługiwania się domenami internetowymi w obrocie gospodarczym, konferencja "Prawo e-biznesu" z cyklu "PII-Przedsiębiorstwo-Informatyka-Internet", Kraków, 12 maja 2005, organizator - PROIDEA (Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej).

Prawne aspekty wykorzystania Internetu, w ramach cyklu seminariów "Internet w gminie", Kraków, 6 października 2003, organizator Migut Media S.A.

Prawne problemy dotyczące korzystania z domen internetowych, wykłady w ramach unijnego projektu Ochrona praw własności intelektualnej w kontekście postępu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego (cykl szkoleń dla sędziów i prokuratorów), Kraków, 19, 26 listopada 2003 r., organizator Twigger Conferences Ltd.

Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym - I Forum Radców Prawnych "Prawo a Internet", Warszawa, 27-28 października 2000 r., organizator – Krajowa Rada Radców Prawnych.

Rozwiązywanie sporów o domeny - przegląd orzecznictwa - Seminarium "Domeny Internetowe", Warszawa 11 czerwca 2001 r., organizator – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa