Dr hab. Paweł Podrecki, adwokat

Adiunkt w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. W ramach praktyki prawniczej współpracuje od 1999 z dr.hab. Elżbietą Traple w ramach wspólnej Kancelarii w Krakowie obecnie pod nazwą Traple Konarski i Podrecki. Zajmuje się głównie zagadnieniami prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, a także prawa cywilnego w szczególności prawa zobowiązań. W trakcie pracy naukowej i zawodowej opublikował ok. 30 pozycji, w tym artykuły w czasopismach zagranicznych. Opracowywał szereg opinii w ramach programów harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej; dla Kancelarii Sejmu i Senatu oraz dla sądów, w szczególności z zakresu: prawa konsumentów, znaków towarowych, nieuczciwego naśladownictwa, wynagrodzeń wynalazczych i praktyk monopolistycznych w mediach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa, Wydziale Zarządzania i Studiach Podyplomowych Instytutu Wynalazczości. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Praca doktorska pt. "Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki". Obecnie opracowuje temat pracy habilitacyjnej p.t.: "Zagadnienia wyczerpania prawa w prawie własności intelektualnej". Stypendysta Instytutu m.in. Maxa Plancka w Monachium oraz uniwersytetów w Wiedniu i Berlinie. Odbywał staż w niemieckiej Kancelarii Droste. Współpracuje z wydawnictwami prawniczymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Najważniejsze dziedziny badawcze:

prawo cywilne
prawo własności przemysłowej i intelektualnej
prawo antymonopolowe
prawo nieuczciwej konkurencji
prawo europejskie i prawo konsumentów
prawo mediów
Wykaz publikacji:

Ochrona prawna topografii układów scalonych, Informatyka 1992, nr 7, s. 22-25.
Leasing - charakterystyka prawna umowy, [serie: Krótkie komentarze dla praktyków], Kraków 1993, ss. 67.
Polish Legislation on the Protection of Integrated Circuit Layouts, Copyright World 1993, nr 7-8, s. 40 -43.
Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Kraków 1993, ss. 126. Współaut. H. Nawara-Bacz, W. Kaliński, A. Matlak, J. Pisuliński, F. Zoll.
Recenzja: Chrispoth Giehl, Wettbewerb zwischen privaten und öfentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalten, Zeszyty Prasoznawcze 1993, nr 3-4, s. 171-173.
Orzecznictwo w opracowaniu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości "Cassis de Dijon", Edukacja Prawnicza 1994, nr 6, s. 141 - 142.
Popularna Encyklopedia Powszechna; (współautor), Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1994.
Korzyści i wady Leasingu (w): Banki a przedsiębiorstwa, red. J.Jerschina, Kraków 1994.
Orzecznictwo w opracowaniu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości "Consten Grundig". Edukacja Prawnicza 1995, nr 7, s. 111 - 112.
Stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, PPH 1994, nr 12, s. 20 - 29.
Umowa know - how, (w): Obrót dobrami niematerialnymi, red. M. Byrska Wyd. KBN, Warszawa 1995, s. 109 - 136.
Dematerializacja papierów wartościowych na przykładzie akcji w ujęciu prawnoporównawczym, Studenckie Zeszyty Prawnicze 1995, z. 2, s.23-38.
Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI 1996, z. 67, s.97-120.
Nieuczciwa konkurencja, czyli nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, Cz.I, Rzeczpospolita, nr 31/96, s.16-16.
Nieuczciwa konkurencja, czyli nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, Cz.II, Rzeczpospolita, nr 32/96, s.16-16.
Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne, Wyd. KBN, Warszawa-Kraków 1997, s. 87 - 109.
Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997, ss. 231. Współaut. A.Matlak, F.Zoll, J.Pisuliński, W.Kaliński.
Ochrona nazwy przedsiębiorstw; Dziennik Polski, maj 1997.
Zakres obowiązku zgłaszania zamiaru połączeń podmiotów gospodarczych w strukturach holdingu, ZN UJ PWiOWI, Ks.Pamiątkowa 1997, z.69, s.169-184.
Zagadnienia konkurencji [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO] pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s.95-116.
Transfer technologii. Umowy w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. II. Międzynarodowe transakcje biznesowe. Pod red. R.R. Ludwikowskiego, Warszawa 1998, s. 276 - 316.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w umowach sprzedaży z udziałem konsumentów [w:] Ochrona konsumenta, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3] cz. I Opracowanie analityczne, red. i koordynacja E. Traple i M. du Vall, Warszawa 1998, s. 107 - 125.Współaut. F. Zoll.
Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi [w:] Ochrona konsumenta, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3] cz. I Opracowanie analityczne, red. i koordynacja E.Traple i M. du Vall, Warszawa 1998, s. 127 - 142. Współaut. F.Zoll.
Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, ZN UJ PWiOWI, Zakamycze 2000, z. 74, ss. 294.
Know-how, Praktyki monopolisyczne, Topografia układów scalonych, Umowy licencyjne, (w): Encyklopedia Prawo nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park, Bielsko Biała 2000;
Ochrona opakowań (w): Prawo i praktyka w reklamie, Wydawnictwo Dashoffer, Warszawa 2000 ss. 21;
Telesprzedaż (w): Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001
Ochrona informacji handlowej - tajemnicy przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne, VI Krajowe forum informacji naukowej i technicznej, Katowice, s. 51-52;
Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI, (z.77), Zakamycze 2001; Współaut. E.Traple.
Czy naśladowanie formatów telewizyjnych jest prawnie dopuszczalne ?; Konferencja "Prawo Mediów"; Kraków 2001
Warunki rozwoju konkurencji w sektorze energetycznym - uwagi na tle orzecznictwa antymonopolowego, Konferencja międzynarodowa "Liberalizacja europejskiego prawa energetycznego", Kraków 2001 (oddane do druku).
Przyjęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI, z.77. s.29-62
Wyczerpanie prawa w przemyśle farmaceutycznym, PPH - (dodatek specjalny) czerwiec 2002 r.
Konstrukcja wyczerpania prawa do utworów wprowadzonych do sieci Internet - uwagi na tle prawa europejskiego, Wydawnictwo Izby Rzeczników Patentowych, 2002 r.
Wyczerpanie praw własności intelektualnej w Internecie, Monitor Prawniczy 2002 - dodatek Prawo intenrnetu, (oddane do druku);