Dr hab. Marcin Trzebiatowski rzecznik patentowy

Wykształcenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, magister 1995
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej, magister 1996
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, doktor 2000
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, doktor habilitowany 2008
Od 31.10.2013 r. wpisany na listę rzeczników patentowych

Przebieg pracy

1995-2001 asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL Jana Pawła II
od 2001 adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL Jana Pawła II, od 2008 samodzielny pracownik naukowy
od 2002 współpracownik w Kancelarii Prawno-Patentowej Ryszard Skubisz w Lublinie
od 2005 członek International Trade Mark Association
od 2008 aplikant rzecznikowski w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych
od 2009 radca prawny
od 2010 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Specjalizacja

Krajowe i międzynarodowe prawo działalności gospodarczej, prawo spółek, prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych, oraz prawo autorskie, prawo konkurencji i prawo konsumenckie
Publikacje (60 tytułów)

Spółka z o.o. w organizacji (2000)
Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej (2001)
Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej (2001)
Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego (2004)
Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym (2007)
Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego (2010)
Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej, red. J. Barta, ZNUJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83 (2003)
Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86 (2004)
Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86 (2004)
Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, red. R. Skubisz (2008) (współautor)
Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, PPH 7/2004
Wezwanie uprawnionego do znaku towarowego do dobrowolnego spełnienia żądania (art. 47912 § 2 k.p.c.), Prz.Sąd. 7-8/2005
Odwołanie i ponowne powołanie członków rady nadzorczej spółki akcyjnej – glosa do wyroku SN z 21.01.2005 r. (I CK 505/04), Glosa 3/2006
Zaskarżenie uchwały przez wspólnika (akcjonariusza) wyłączonego z głosowania – komentarz do uchwały SN z 9.2.2005 r., III CZP 82/04, Mon.Pr. 17/2007
Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego, PPH 2007/9
Koncepcja „degeneracji" znaku towarowego – glosa do wyroku NSA z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku NSA z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05), Glosa 2/2008
Autor jako konsument – na przykładzie autora utworów prawniczych, Mon.Pr. 13/2008
Zdolność amortyzacyjna prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (przegląd opinii), Mon.Pod. 8/2008
Wydawnicza klauzula konkurencyjna – próba oceny na przykładzie umowy dla dzieł prawniczych, PPH 10/2008
Naruszenie cudzego prawa (do znaku) jako przeszkoda w udzieleniu lub przyczyna unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Mon.Pr. 7/2009
Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów – znak dla towarów czy dla usług?, Rzecz.Pat. 2/2009
Znak towarowy dla „spółki cywilnej" – wybrane problemy, Pr.Sp. 11/2009
Znak towarowy dla nielojalnego agenta a znak uzyskany w złej wierze, PPH 12/2009
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego a naruszenie umowy licencyjnej przez sprzedaż dyskontom towarów prestiżowych – glosa do wyroku ETS z 23.04.2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, EPS 6/2010
Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,Glosa 3/2010 (współautor)