Dr hab. Marcin Krajewski

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 1990-1995, magister prawa
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska 1995-1998, radca prawny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji - studia doktoranckie 1995-1999, doktor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 2012, doktor habilitowany nauk prawnych

Przebieg pracy i ważniejsze osiągnięcia:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt od 1999 do chwili obecnej
indywidualna kancelaria radcy prawnego od 1999 do 2002 r.
wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej „Maciesowicz i Krajewski", od 2002 r. do chwili obecnej, specjalizacja - własność intelektualna, w szczególności prawo autorskie, procesy
arbiter WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) do spraw domen internetowych od 2004 r. do chwili obecnej, kilkanaście wydanych orzeczeń
członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia 2003-2007, współautor projektu przepisów
członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw przepisów regulujących czynności prawne w nowym kodeksie cywilnym 2007-2009

Ważniejsze publikacje:

1. Monografie i komentarze

„Umowa przedwstępna", Warszawa 2002, wyd. 2
„Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz", Warszawa 2004
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego", Warszawa 2011

2. Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

„Sytuacja prawna uprawnionego z umowy przedwstępnej o skutku silniejszym", Przegląd Prawa Handlowego nr 7/1996
Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy?", Państwo i Prawo nr 10/1997
„Wadliwość umowy przedwstępnej a umowa przyrzeczona", Monitor Prawniczy nr 5/2000
„Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia)", Państwo i Prawo nr 8/2000
„Zastrzeżenie w umowie przedwstępnej świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej", Monitor Prawniczy nr 8/2002
„Pojecie, charakter prawny i dopuszczalność umowy rozwiązującej", Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2002
„Umowa przedwstępna zgodnie z nowelą do kodeksu cywilnego", Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2003
„Zmiana regulacji formy czynności prawnych", Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2003
„Zmiany regulacji umowy ubezpieczenia w KC", Monitor Prawniczy nr 23/2003
„Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej", w: „Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne" (pod red. A. Kocha), Bydgoszcz-Poznań 2005
„Relacja sprawcy i poszkodowanego w ubezpieczeniu OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC" cz. I , PPH 10/2006, cz II. PPH 11/2006
„Konstrukcja prawna umowy opcji", w: „Europeizacja prawa prywatnego", t. I, (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk), Warszawa 2008
„Podział sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej", w: „Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych", red. A. Koch, Warszawa 2008
„Nowe ujęcie istoty negocjacji", w „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań" Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski) Warszawa 2010
„Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej (uwagi na marginesie art. 299 k.s.h.)", w: „Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego', red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010
„Rodzaje terminów w umowie przedwstępnej", PPH nr 11/2011
„Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia", Przegląd Sądowy 11-12/2011
„Art. 433 k.c. a szkoda polegająca na zalaniu lokalu na niższej kondygnacji", Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 3/2012
Rozdział „Zobowiązania powstające podczas zawierania umów" w System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013