Dr hab. Dariusz Adamski

Prowadził badania naukowe w najbardziej renomowanych uczelniach w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym na Uniwersytecie Harvarda (jako stypendysta Fundacji Fulbrighta). Obszernie publikował w wiodących polskich i światowych pismach prawniczych, na tematy obejmujące prawo europejskie, telekomunikacyjne, a także prawo technologii informacyjnych i mediów. Oprócz pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmuje się również praktyką ? jako arbiter w sądzie polubownym ds. domen internetowych, jako ekspert Komisji Europejskiej oraz konsultant w najważniejszych krajowych projektach telekomunikacyjnych.

1999-2004 - studia doktoranckie w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego tego Wydziału.

2004 - tytuł doktora prawa, rozprawa pt. "Swoboda świadczenia usług komunikacji elektronicznej w prawie Wspólnoty Europejskiej"

lipiec-sierpień 2005 - Visiting Professor, Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Uniwersytet w Leuven, Belgia

czerwiec-lipiec 2006, lipiec-sierpień 2008 - Visiting Professor, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij. Uniwersytet w Lejdzie, Holandia

lipiec-sierpień 2007 - Visiting Professor, Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Wiedeń, Austria

wrzesień 2007 - obecnie - arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

2008-2009 - członek Zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych

2008-2009 - stypendysta Fundacji Fulbrighta w Berkman Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda

Publikacje
2009
How Wide is ?the Widest Possible?? Judicial Interpretation of the Exceptions to the Right of Access to Official Documents Revisited, Common Market Law Review 46
Broadband Stimulus Policy in Europe and the US: A comparative Review, New York Law School Media Law&Policy 18
Competition law [w:] A. Wiebe (red.) IT Law in Poland, Vienna ? Munich 2009
Nowelizacja dyrektywy o telewizji bez granic, czyli Europa w pogoni za postępem technologicznym [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.) Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009

2008
Liberalizacja widma radiowego - gospodarka widmem w dobie konwergencji [w:] T. Skoczny (red.) Prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Nr 1/2008(19)

2007
Wspólnotowe prawo reklamy [w:] A. Cieśliński (red.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych [w:] A. Cieśliński (red.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych [w:] S. Piątek (red.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
Retencja danych telekomunikacyjnych - uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, Monitor Prawniczy (dodatek), 4/2007
Ochrona danych w telekomunikacji, Monitor Prawniczy(dodatek), 4/2007
2006
Krytyczny komentarz do ustawy o informatyzacji (współautor M. Kutyłowski), e-Administracja nr 1/2006
Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej (współautor M. Bernaczyk), e-Administracja nr 2/2006
Recenzja książki: J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, e-Administracja nr 5/2006
Terminologia ustawy o informatyzacji - niespójności ciąg dalszy (współautor M. Kutyłowski), Monitor Prawniczy nr 2/2006 (dodatek)
Doręczenie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, Monitor Prawniczy nr 16/2006 (dodatek)
Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe technologie informacyjne, Kontrola Państwowa nr 2/2006
Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2006

2005
The FCC's New Indecency Enforcement Policy: A Cautionary Tale (co-author M. Botein), New York Law School Media Law&Policy 15
Prawne aspekty wykorzystania technologii cyfrowych w komunikacji urząd - obywatel, (co-author M. Kutyłowski), Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2005
Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej po wdrożeniu do prawa polskiego unormowań wspólnotowych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 2/2005
Prawo europejskie a akcyza na import używanych samochodów osobowych, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 4/2005
Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 7-8/2005
Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005. Więcej

2004
Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektronicznej, e-Biuletyn CBKE nr 1/2004
Rząd elektroniczny we Wspólnocie Europejskiej, Monitor Prawniczy nr 3/2004 (dodatek), e-Biuletyn CBKE nr 2/2004
Ochrona moralności w świetle I Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Państwo i Prawo nr 7/2003

2003
Harmonizacja prawa Wspólnoty Europejskiej w sferze technicznych warunków dopuszczenia na rynek telekomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, Przegląd Prawa i Administracji, Tom 55, e-Biuletyn CBKE nr 1/2003
Demand to get stripped and watch carefully - looking for a way of teaching e-government, opublikowany [w:] F. Galindo, R. Traunmüller (red.) E-government: Legal, technical and pedagogical aspects, Saragossa 2003
Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej (współautorstwo z E. Galewska) [w:] J. Gołaczyński (red.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003
Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część II: Relacje z innymi elementami rynku wewnętrznego, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2003

2002
Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2002 - studium nagrodzone w styczniu 2004 r. nagrodą I stopnia w konkursie na najlepszą pracę (studium lub artykuł) opublikowaną na łamach Kwartalnika Prawa Publicznego w roku 2002
Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część I: Modus faciendi oraz struktura wewnętrzna swobody, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002

Najnowsze analizy:
ELDOC - Legal Study On Legal And Administrative Practices Regarding the Validity And Mutual Recognition Of Electronic Documents. National Profile - Poland, studium przygotowane dla DG Przedsiębiorstwo&Przemysł Technologia dla innowacji/przemysł ICT i handel elektroniczny, marzec 2006
Next steps in developing Information Society Services in the New Member States: The cases of eGovernment and eHealth, studium przygotowane dla Wspólnotowego Centrum Badawczego UE, Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS), marzec 2006
Study on the implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society, Polish Contribution , studium pod auspicjami Instytutu Informacji w Amsterdamie i Instytutu Badań nad Własnością Intelektualną Queen Mary, Uniwersytet w Londynie, czerwiec 2006
European Copyright Case Reporting Service. National Correspondent - Poland; projekt Kluwer Law International od listopada 2006
Electronic provision of certificates and attestations typically required in public procurement procedures ("the eProcurement Study"), National Profile - Poland, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG Markt), czerwiec 2007
Identification and authentication in electronic payments. Poland, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG Markt), październik 2007
Services Directive: Study on the electronic points of single contact. Poland, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG Markt), grudzień 2007
Study on Legal Framework of Interoperable eHealth in Europe. National Profile - Poland, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG InfoSoc), czerwiec 2008
Study on a specific aspect of the implementation of the recent Services Directive, in particular article 8 of this Directive, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG Markt), grudzień 2008
Study on activities undertaken by Member States? authorities and industry to address threats that undermine the confidence in the Information Society such as spam, spyware and malicious software, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG InfoSoc), styczeń 2009
Study on the proposal for a tool for a mutual information mechanism on the electronic provision of certificates and attestations usually required in public procurement procedures. Poland Country profile, studium przygotowane dla Komisji Europejskiej (DG Markt), maj 2009
Projekty badawcze:
ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009
ALIS (Automatyczny Inteligentny System Prawny), projekt konsorcyjny finansowany przez Komisją Europejską (styczeń 2007 - lipiec 2008)
E-Sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego, projekt koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (styczeń-grudzień 2007)
Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, projekt koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (styczeń-grudzień 2007)